Работа с родители

Родителският клуб се създава от активни родители и е ключът към търсенето и намирането на общи решения и най-добри подходи за справяне с предизвикателствата, които ни отправя ежедневието, с цел подобряване на нашия живот и постигането на мечтите на децата ни и нашите.

15322475 1402057919818138 1599278636 o

На 23 ноември в ОУ”Алеко Константинов”гр. Русе се проведе обучение на учители от 7 училища- партньори  на НПО „Елиас Канетти”.  Жанна Василева, регионален координатор към Център „Амалипе“ сподели как се създава родителския клуб от опита, който имат училищата участващи в проект „Всеки ученик ще бъде отличник“. Освен това нагледно показа какво представлява общностната анкета и как се прилага.

Обсъдиха се и добри практики за работа с родители, включването им в училищния живот и промяната в нагласите им за образование на децата.

Други теми от срещата бяха :  „ Какво е 8-ми април и как можем да го отбележим“ Какво е холокост и какви са поуките на историята; Единни в празниците си- Василица, Коледа, Байрам. Как да направим тържество в училище; Защо е важно децата ни да продължат образованието си в средни и висши училища.

 

Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище – Всеки ученик ще бъде отличник“ се реализира от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“  в 240 училища в цяла България. Програмата има за цел превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Дейностите са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища. Програмата се подкрепя от Тръста за социална алтернатива.

TSAТръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите