Работна среща с директори на училища по програма „Намаляване отпадането на ромски деца от училище”

От 30 август до 01 септември Център „Амалипе“ проведе четвърта, среща-обучение с около 56 представители на училищата, заявили желание за работа по програма „Превенция на отпадането на ромски деца от училище“ през учебната 2012 – 2013 година.

Семинарът беше открит от Деян Колев, председател на Център “Амалипе”.  участниците направиха своето представяне, като с това и  споделиха кое и какво ги мотивира да включат ръководените от тях училища в Програмата.

Дискутираха се  основните причини за ранното напускане на училище и как те могат да бъдат преодолени с педагогически средства. Директорите на училища, работили по програмата и през изминалата учебна година, споделиха  своя опит и добри педагогически практики за прибирането и задържането на децата в училище. Цялостната концепция и програмата в резюме, бяха представени от Деян Колев.       

На срещата присъства Теодора Крумова- зам. председател на ЦМЕДТ "Амалипе",  която презентира пред аудиторията педагогическата концепция на Програмата за намаляване на отпадането, структурата на програмата, основните принципи и дейности, които тя включва. Най- голям интерес предизвика представянето, предлагането, обсъждането на основните подходи и дейности за задържане на учениците в училище:

  • работа с ученици;
  • работа с родители;
  • работа с учители;
  • междуучилищен обмен;
  • училищен и клубен ( в общността ) живот;
  • други

Професионализмът и опитът на екипа на Център „Амалипе“ за пореден път активира включване в дискусиите на всички участници в семинара, споделяйки опит, добри практики, предложения.  

Разделени по групи, с конкретни задачи, директори и учители, работиха подпомагани от регионалните координатори Павлина Колева, Йонка Данова, Нели Николова и програмният асистент Таня Ванова.

При обсъждането на постигнатите резултати, безусловно педагогическа помощ, по всички модули, сподели проф. Мария  Баева  - педагогически експерт към програмата.

Най-голям интерес предизвика изработването, обсъждането и използването на Училищната програма за превенция на отпадането на ромските ученици. Натрупаният опит и добри крайни резултати на базовите училища бяха в основата на обучението, като гарант за постигане и на устойчивост на Програмата.

Участниците в работната среща се убедиха в качеството на постигнатите резултати, заявиха специфичните си изисквания за конкретна методическа помощ, създадоха нови колегиални екипи за постигане на основната цел „Да превърнем училището в място за всяко дете“.   

Екипът  на Център „Амалипе“ благодари на директорите, учителите и всички институции за дейността, подкрепата, професионализма и убедеността, че програмата ще доведе до успешно интегриране, задържане на децата от малцинствата в училище и гарантира достъпа им до качествено образование.

Срещата премина в изключително приятелска атмосфера и приключи с обсъждане на структурата на програма през следващата година както и дейности, които ще бъдат заложени в нея.

Благодарим за ползотворната работа, многото усмивки и чудесни приятелства. Нека продължим да покоряваме нови върхове!

Успех! На добър час през новата учебна 2012/2013г.

От екипа на Център „Амалипе“

 

Споделено от участниците:

Атанас Кузманов- VIIСОУ / СГСАГ – София

„ Ние, учителите, знаем, че по пътя към обучението и възпитанието на децата на България, имаме приятели, като Вас, с които вървим заедно и пътят ни е по-лек!“

Ганка Гогова- гр.Павел баня

„Много добра организация, събуди размисли в мен и желание да се включим като училище в дейността по постигане целите за задържане на учениците в училище. С благодарност към Център „Амалипе“!

Калинка Борисова- с. Беглеж, общ. Плевен

„Обучението беше ползотворно и приятно. Убедихте ме в необходимостта за работа с Център „Амалипе“. Успех на целия екип!“

 

Работна среща с началници и експерти по образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства от Регионалните инспекторати по образование

Работна среща с началници и експерти по образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства от Регионалните инспекторати по образование проведе Център Амалипе съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката. От 18 до 20 юли, в разгара на лятото и на прага на летните отпуски началници и експерти от РИО бяха запознати с резултатите от втората година на проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”. 

Проектът се реализира на национално ниво и се финансира от Фондация „Америка за България”. Целта му е в изградената мрежа от училища да се намали значително броят на отпадащите ученици, безпричинните отсъствия, както и да се повиши успеха на учениците. Проектът се надгражда върху методология за ефективната работа с ученици, родители и учители, чрез въвеждане на СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор», съвместни дейности с институциите, родителите и децата за мотивиране на учениците за активно участие в училищния живот и продължаване на образованието в гимназиална степен. Моделът, който прилагаме и във третата година от проекта, е познатият – съвместна работа между базово и пилотни училища, при който базовото е водещото училище, което ще оказва помощ на пилотните за задържане на учениците в класните стаи.

В продължение на три дни екипът на Център Амалипе представи същността, целите на програмата, както и основните дейности, които тя предвижда. Във връзка с разширяването на проекта /над 180 подадени заявления за участие/ бе обсъдено какво предстои през следващата учебна година. Представени бяха училища във всяка една област, в която програмата би могла да се реализира през следващата учебна година. Дискутирани бяха програмата за намаляване на отпадането в контекста на националните политики и политиката на МОМН, както и Националната стратегия за интеграция на ромите и планирането на изпълнението и на областно и местно ниво.

Нашите участници споделиха, че тези среща са взаимно полезни и наистина подпомагат работата на правителствените институции и не правителствени организации за постигане на взаимната цел - подобряване образователната система на нашата страна и  повишаване на качеството на образование по отношение на децата от малцинствените групи.

До нови срещи!

Работна среща на директори от Южна Българи по проект "Намаляването отпадането на ромски деца от училище"

На 11, 12, 13 юли в хотел „SPS” гр. Пловдив Център Амалипе организира работна среща на директорите на училища от Югоизточна и Югозападна България, заявили желание да участват в Програмата за превенция на отпадането ромските ученици от училище през учебната 2012/2013.

Проектът  е тригодишна програма, която се реализира от Център Амалипе с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Основната му цел е намаляване на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

Срещата премина при голям интерес и приятелска атмосфера. Присъстващите  бяха запознати със програмата за намаляване отпадането на ромски деца от училище и педагогическата и концепция. Дискутираха се  основните причини за ранното напускане на училище и как те могат да бъдат преодолени с педагогически средства. Директорите на училища, работили по програмата и през настоящата учебна година, споделиха опит и добри педагогически практики за прибирането и задържането на децата в училище. На срещата присъства Теодора Крумова- зам. председател на ЦМЕДТ"Амалипе", гр. Велико Търново, която представи пред аудиторията педагогическата концепция на Програмата за превенция на отпадането, структурата на програмата, основните принципи и дейности, които тя включва. Таня Ванова представи анализ на резултатите от изминалата учебна година на училищата, участвали в Програмата.  Основният извод от анализа, който беше направен е, че в училищата, работили по Програмата през изминалата година чувствително са намалели както отсъствията на учениците, така  и броят на отпадналите от училище ученици.  Като дейност, която повишава мотивацията за учене и посещаемостта на учениците в училище  беше посочен СИП"Фолклор на етносите-ромски фолклор". Много от педагозите разказаха за множеството успешни дейности- спортни състезания, викторини, литературни конкурси, учебни екскурзии и др., финансирани през изминалата година от Център"Амалипе". Срещата приключи с обсъждане на структурата на програма през следващата година както и дейности които ще бъдат заложени в него.

„Благодарим за възможността да бъдем сред съмишленици и приятели, с които да споделим идеи и практики. След тешката и напрегната, изпълнена с много промени учебна година, срещата ни зареди с енергия и оптимизъм. Удоволствие е за нас да работим с такъв млад и обаятелен екип!” – Бистра Стойкова, директор на ОУ „Неофит Рилски”, град Дупница.

Благодарим за ползотворната работа, многото усмивки и чудесни приятелства. Нека продължим да покоряваме нови върхове!

Екипът на Център Амалипе

Работна среща на директори от Северозападна и Североизточна България по проект "Намаляване отпадането на ромски деца от училище"

Над 110 директори на училища от страната взеха участие в работна среща на директори, която се проведе между 02 и 06 юли в комплекс „Лесопарк”, град Лясковец.Те се проведоха на два етапа: от 2 до 4 юли (за училища от Северозападна България) и от 4 до 6 юли (за Североизточна България). Срещите бяха организирани от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ в рамките на проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“. Проектът  е тригодишна програма, която се реализира от Център Амалипе с подкрепата на Фондация „Америка за България”. Основната му цел е намаляване на отпадането от училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

По време на срещите директорите  бяха запознати със програмата за намаляване отпадането на ромски деца от училище и педагогическата и концепция. Дискутираха се  основните причини за ранното напускане на училище и как те могат да бъдат преодолени с педагогически средства. Също така, представени бяха резултатите от първите две години от изпълнението на проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“, като най-интересни за всички бяха резултатите от проследяването на училищата включили се в проекта от самото му начало и продължаващи да работят по него. При тези училища, процентът на отпадане е сведен до 0,36 % отпадащи в сравнение с 0,65 % отпадащи в първата година на проекта, като преди започване работа по този проект % отпадането в тези училища е било 2.04.  През учебната 2010/2011 г. проектът се реализираше в 34 училища, през 2011/2012 – в 90 училища, а плановете за 2012/ 2013 са за достигане до 180 училища. Резултатите от първата година сочат, че отпадналите ученици в проектните училища са сведени до минимум, особени при децата посещаващи СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, безпричинните отсъствия са намалели до 18.35 на ученик в сравнение с 40, 66 от първата година на проекта.

Разгледани бяха силните и слабите страни на всяко едно училище, както и техните възможности за развитие и опасности върху основата на което всеки представител на училище изготви своя училища програма за превенция на отпадането. Според по-голямата част от учасниците в срещата тази сесия бе най-ценната и най-полезна за училищата. По доста интересен начин, бяха представени и основните дейности на проекта, директорите на училища, които вече са работили по програмата сами направиха презентации и разказаха за силните страни по  отношение на работа с децата, привличането на родителите и тяхно включване в активен училищен живот, работата с учители и най-любимото за всички – обменните визити между училищата и споделянето на опит.

Радваме се че, всички участници дошли за първи път на работна среща по проект „Намаляване отпадането на ромски деца от училище” с малко колебания и несигурност си тръгнаха удовлетворени и заредени.

„Удовлетворена съм от представената информация и споделения опит – има от какво да почерпим полезни насоки, за успешното ни включване в дейностите по проекта!” – Е. Йорданова, директор на НУ „Христо Ботев”, град Бяла Слатина.

Разделихме се с прекрасно усещане за съвместна и ползотворна работа!

Благодарим Ви!