Център "Амалипе" проведе среща с директори от училища в северозападна България, работещи по проект за превенция на отпадането от училище

На 06.03.2012 г. се проведе първата от поредицата работни срещи с директори на училища, включени в Програма за превенция на отпадането на ромски ученици от училище през учебната 2011 -2012 г. Инициатор на срещата е ЦМЕДТ Амалипе, а домакин РИО – град Враца. Водещи бяха директорите на две от училищата с дългогодишен опит по отношение на образователна интеграция на деца от ромски и други етноси, както и успешни механизми за тяхното привличане и трайно задържане в училище -  г-н Евгени Ангелов – Директор на НУ „Христо Смирненски“ – гр. Бяла Слатина и г-н Димитър Костов  - Директор на  ОУ „Климент Охридски“ – с. Тишевица. Те разказаха как заварените в началото от тях училища с остаряла материално-техническа база са се превърнали в едно от най-предпочитаните места, където децата прекарват своето ежедневие по време на и след учебните занятия.

При г-н Ангелов водещ принцип е, че училището е институция, която трябва да помага на хората. Според него няма човек, който да не може нищо и затова той е ангажирал всеки от педагогическия и непедагогическия си персонал в някаква дейност. Когато всички работят в едно направление мечтата се превръща в реалност, казва той. Това е водещата философия на училището и затова то е и едно от най-успешните в България по отношение на  създаване на атрактивна среда на учене, ангажиране на  ромски деца и техните родители в училищни и извънучилищни дейности. Макар и 100 % от учениците да са роми, няма нито един отпаднал. Директорът показа как едно сегрегирано училище може да работи и да разполага с ресурси и МТБ, които по нищо не отстъпват на едно модерно Европейско училище. Така например, училището разполага с кабинет за ученици със специални образователни потребности. На учителите са предоставени всички необходими ресурси и така те нямат оправдание за несвършената работа. Двете основни направления, в които се работи са организиране ежедневието на децата извън училищните занимания и ограмотяване по български език на ученици, на които предстои записване в първи клас.

Директорът на ОУ "Св. Климент Охридски" в с. Тишевица сподели, че когато му е било поверено е заварил една занемарена и неприветлива сграда. Имал е две възможности – или да си тръгне и да се откаже, или да намери начин да се справи с положението. Избрал е втората възможност и не съжалява. В момента там се обучават 137 деца и няма нито един отпаднал ученик. Децата учат в целодневен режим, има безплатно столово хранене, училищен автобус – на практика всичко, от кето децата имат нужда, за да посещават училище. Обучават се до обед, следобед се подготвят за следващия ден, след което се прибират у дома без раници.

В срещата беше предвидена и работа по групи. Училищата се разделиха по райони в три групи, като работиха по план, включващ темите: проблеми, отпаднали или застрашени ученици през първи срок; наличие на основни елементи на  проекта, гарантиращи активно участие на родители  - Родителски клуб или Родителски лектории;    работа с ученици  - Ученически   парламент, ученици-наставници; взаимодействие на учители от базови и  пилотни училища – провеждане на обучителни модули, работа по превенция на  отпадането. И разбира се добри практики.

Националната стратегия за интеграция на ромите бе одобрена от Народното събрание

В деня, който започва прехода към пролетта – 1 март – Народното събрание единодушно одобри Националната стратегия за интеграция на ромите. Общо 104 депутати консенсусно подкрепиха документа – всички гласуваха „за“, без нито един „против“ или „въздържал се“. 

Вицепремиерът и председател на НССЕИВ Цветан Цветанов представи стратегията с думите, че тя е предложена за обсъждане на парламента, тъй като правителството и ГЕРБ въвеждат дългосрочен акцент за интеграцията на ромите и искат това да стане с участието и на останалите парламентарни партии. Нека това да бъде стратегия, приета от 41-то Народно събрание и реализирана от всички следващи парламенти, от всички нас, всички заедно, посочи Цветанов. 

Депутатите от ГЕРБ подкрепиха документа безрезервно. Народните представители от БСП и ДПС също гласуваха „за“, но с известни резерви. Според Мая Манолова от БСП документът има твърде пожелателен характер. Милена Христова, единствен депутат от ромски произход в настоящия парламент, възрази че не са записани никакви конкретни мерки и отбеляза, че правителството е органът, който трябва да проведе политиката по приобщаването на ромите, а не общините, както е предвидено. Лютви Местан заяви, че ДПС ще гласува "за" стратегията, но отбеляза, че има необходимост от по-прецизно и по-конкретно анализиране на причините за основния проблем, който препятства пълноценната интеграция на ромите. 

Депутатите от Атака не участваха в гласуването. Според тях Стратегията е привилегия за една етническа група. 

Идеята НСИР да бъде приета с решение на НС бе едно от основните искания на ромските организации, издигнато на поредица от конференции, организирани от Център Амалипе, Ромска академия за култура и образование, Сдружение „Свят без граници“, Сдружение „Нов път“ и Фондация „Рома – Лом“ през октомври 2011 г.  Самата Национална стратегия бе приета от Министерски съвет на 21 декември 2011 г., като в Решението на МС 01/05.01.2012 бе включено представянето на документа за приемане от Народното събрание. Заедно със Стратегията бе приет и План за действие, който не бе внесен за гласуване в Народното събрание и ще бъде отговорност на Министерски съвет.

РАБОТНА СРЕЩА С БАЗОВИ УЧИТЕЛИ ВКЛЮЧЕНИ В ТРИГОДИШЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ

В края на седмицата започва втората за тази учебна година работна среща на базови учители, участващи в дейности по тригодишна програма за превенция на отпадането на ромски ученици, финансирана от Фондация „Америка за България“. Срещата ще се състои от 24 до 26.02.2012 г. в хотелски комплекс  „Лесопарка“ в близост до град Лясковец.  В нея ще участват 60 базови учители от училища в цялата страна, включени тази година в проекта “Намаляване степента на отпадане на ромски ученици“,  както и експерти педагози, представител на организацията финансираща този проект. 

Тази учебна година, програмата за превенция на отпадането обхваща дейности  в общо 90 училища, 35 от които са базови – напътстващи пилотните училища в интеграционните дейности и дейностите по предотвратяване на отпадане на ромски ученици в задължителна за обучение възраст. 

Целта на работната среща е да се направи равносметка за постигнатото по заложените в проекта дейности в края на първия учебен срок – проследяване на промяната и измерване на постигнатите резултати,  често срещани трудности, разрешаване на казуси със застрашени от отпадане ученици, възможности за доразвиване на програмата, партньорство между базови и пилотни училища.

Ще се спрем и на трудности при усвояване на българския език в ранна училищна възраст, което често е една от причините за отпадне в по-късен етап. 

Първата вечер участниците ще имат възможност да гледат премиерата на филма „Мисията Амалипе“ – един от продуктите на тригодишната програма. 

В допълнение ще представим деветото издание на Фестивал „Отворено сърце“ – регламент и критерии за участие, както и по-нататъшния ход на Пътуващата Изложба „Моята мечта за ромите и България днес“. 

Срещата ще приключи с обсъждане на административни въпроси, свързани с изпълнението на програмата.

 

 

ЦОИДУЕМ обсъди своя план за 2012

Заседание на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се проведе на 16 февруари в Министерство на образованието. То бе ръководено от Заместник-министър Милена Дамянова, председател на УС. Участниците разгледаха отчета на Директора на Центъра Лили Ковачева, План за привличане на средства от външни източници, както и План за дейността на ЦОИДУЕМ през 2012 г.

През настоящата година Центърът ще продължи изпълнението на стратегическите цели и приоритети от Стратегията за образователна интеграция на децатта и учениците от етническите малцинства, като ще започне изпълнение и на заложеното в Плана за действие към Националната стратегия за интеграция на ромите. Ще бъдат обявени нови конкурси, чрез които центърът ще финансира проекти на училища, детски градини и общини за равен достъп до качествено образование и за въвеждане на интеркултурно образование. Освен средства от държавния бюджет, ЦОИДУЕМ ще положи усилия за привличане на допълнителни ресурси от Ромски образователен фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Финансов механизъм на ЕИП, Норвежки финансов механизъм и други донори.