Една необикновена среща на Европейската ромска платформа

Повече от  300 представители на Европейската комисия, национални правителства и ромски неправителствени организации взеха участие в Петата среща на Европейската ромска платформа. Тя се състоя на 22 март в Брюксел и имаше за цел обсъждане на първите предварителни наблюдения от Националните стратегии за интеграция на ромите представени от 27-те страни-членки на ЕС в Европейската комисия.

Срещата бе открита от вице-президента на ЕК и комисар по правосъдието Вивиан Рединг, Ливия Ярока – член на ЕП и датския министър по социалните въпроси и интеграцията  - Керен Хакеръп.Чрез видео-конферента връзка, приветствание към участниците отправи Лазло Андор – Комисар по заетостта и социалното включване.

Успяхме да поставим и задържим ромския въпрос на дневен ред. Темата за ромите касае не 5 или 6 държави, а всички 27 страни-членки на ЕС, подчерта вице-президентът на ЕК Вивиян Рединг във встъпителното си обръщение. Тя отбеляза, също така, че към момента, всички 27 страни-членки са изготвили и представили пред ЕК свои Национални стратегии за интеграция на ромите. В тях има много места, където са нужни подобрения, особено що се касае до устойчиво финансиране на Стратегиите, мониторинг и оценка, заяви  г-жа Рединг. Много е изписаното на хартия, думи, които звучат добре без конкретни мерки, цели и амбициозни обещания се наблюдават в тези документи. Въпреки че, дори и ние не сме напълно удовлетворени от това, което получихме, е чудо, че всички страни се обединиха в това да признаят необходимостта да се работи в посока интеграция на ромите, разясни Рединг. Това е едва началото, ние ще продължим да работим със страните-членки, за да им помогнем да превърнат Стратегиите в реалност. (Пълният текст на речта може да прочетете на http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/215&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en).

Ливия Ярока, също призова НСИР да бъдат разгледани от гледна точка на финансовата им устойчивост. Тя наблегна на факта, че реализацията на Стратегиите на местно ниво трябва да стане с участието на местни ромски общности и ромски организации. Има добри и лоши проекти за ромска интеграция и ние трябва да се поучаваме и от двата типа. Затова, предлагам да се създаде база данни не само с добрите практики, но и с недобрите такива, за да се избегне тяхното бъдещо финансиране, заяви Ярока. Тя изрази своята подкрепа за включване на НСИР в т. нар мярка. “предварителна кондиционалност“ при усвояването на Евро фондове. Единствената ромка член на ЕП, призова ромите да съдействат за самоорганизацията на местните ромски общности с цел активното им участие в процеса на развитие.

По-нататък дискусията продължи в три групи: Привеждане на Плановете в действие, участие на заинтересовани старни и социално-икономически аспекти. Основни говорители бяха представителите на различни Генерални Дирекции към Европейската комисия и министри на страните-членки. Ромските неправителствени организации нямаха пропорционално участие – предоставени им бяха само три слота в програмата, два от които в групата “Участие на заинтересовани страни“ . Имаше възможност за задаване на въпроси по време на дискусията, но след речите на групите тази възможност се сведе до минимум. Това предизвика ответна реакция от страна на ромските представители в залата и на накои от представителите на правителства.

От българска страна участие в срещата взеха Георги Кръстев (НССЕИВ), Росица Иванова (Секретар на НССЕИВ), Румян Русинов (Център за публични политики и застъпничество) и Деян Колев (ЦМЕДТ Амалипе). Георги Кръстев, който бе един от говорителите на Група 3 подчерта, че България е единствената страна, където НСИР е одобрена от Парламента и това я прави задължителна за всички институции. Той заяви, че Стратегията е обезпечена със значителен финансов ресурс чрез Планът за действие. В допълнение към това, Деян Колев отбеляза, че в Плана за действие, 71 от общо 120 дейности не са получили финансиране, а също така, има сфери без финансово обезпечение – заетостта, културата и медиите. Той разясни още,че по-конкретната част от Стратегията -  Приложението „Програми за изпълнение на НСИР“  все още не е получило одобрението на Правителството, въпреки че вече три месеца политици във високите нива на властта дават обещания за това. Колев настоя, мерките за ромска интеграция да имат ясна финасова формулировка в Договора за партньорство за следващия програмен период между Европейската комисия и България, Румъния и други страни с преобладаващо ромско население. Освен това, е необходимо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма   „Регионално Развитие“ да имат Приоритетна ос „Интеграция на маргинализирани общности“. 

ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ

 Дирекция “Образователни програми и образователно съдържание" като бенефициент по схема за безвъзмездна финасова помощ за ограмотяване на възрастни, предоставя на училищата уникалната възможност да кандидатстват за ограмотяване на лица на възраст над 16 г. за усвояване на знания за класовете от прогимназиалния етап.

Не пропускайте тази отлична възможност за обхващане на неограмотени лица над задължителната за обучение възраст - 16 г. Задължително е обучаемите да са от 10 до 15 човека в група и да нямат статут на ученици. Краен срок за подаване на документи 30 март 2012 г. Поканата за кандидатстване се намира на следния линк:

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/OP-HR/nov_shans/2012_nov_shans_invitation.pdf

 

Работна среща на директори от Североизточна България участващи във втората година на проект „Намаляване отпадането на ромски деца от училище"

На 16 и 17 март 2012г. от 13:00 часа в хотел Бриз 2 град Варна  се проведе втора за тази учебна година работна среща с директори  по Проект „Намаляване отпадането на ромски ученици от училище“, инициирана от ЦМЕДТ Амалипе. Тя бе 4 от поредни срещи с директори на училища по региони, които се провеждат от началото на месец март  - северозападна, североизточна, югозападна и югоизточна България. На срещата присъстваха 30 дирeктори на училища от Севeроизточна България, учители и представители на Център Амалипе – Таня Ванова и Нели Николова – регионален координатор за Североизточна България.   

Символичен домакин на срещата в Североизточен регион  бе  СОУ ”Любен Каравелов”, гр. Варна – базово училище за област Варна. Съорганизатори и водещи бяха г-жа Минка Атанасова  -  Директор на СОУ"Св.П.Хилендарски"гр. Върбица  и г-н Катилиян Костадинов – Директор на СОУ"Цанко Церковски"с. Н.Козлево.

Целта  на срещата беше да се направи оценка и анализ на постигнатото до момента. Да се разгледат конкретни случаи на застрашени от отпадане или отпаднали ученици през първия учебен срок и стратегии за справяне с тези проблеми. Също така, да се установи наличието или отъствието, както  и напредъка по ключови елементи, включени в Програми за превенция на отпадането в проектните училища: Ученически парламент, Училищно настоятелство, Ученици ментори, Родителски клуб,  занятия по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“, оценка на взаимодействието базови – пилотни училища, както и обмен на добри практики и идеи.  

След официалното откриване на срещата последва атрактивно представяне на участниците, чрез което всеки от участниците се върна назад във времето за да си спомни за какво е мечтал като малък. Оказа се, че всеки един от тях независимо за какво е мечтал е искал да работи за каузи. Професията с призвание обединаваше присъстващите. Така се роди идеята за включване и на учители и директори в пътуващата изложба »Моята мечта за ромите и България днес», чрез есета.              

Представена бе презентация за постигнатото до момента по проекта, в коята бяха разгледани както силните страни, така и проблемите по проекта. Разгледаха се конкретните  резултати за брой отпаднали, неизвинени отсъствия и др.

Като положителни подпомагаща част от решаване на проблемите се отбеляза въвеждането на задължителните елементи: Ученически парламент, Училищно настоятелство, Ученици ментори, Родителски клуб,  занятия по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“, изготвяне на профили на застрашени ученици, родителските лектории. Висока оценка получи и взаимодействието базови – пилотни училища, както и това което носи то,  обмен на добри практики и идеи. Особено важно се очерта привличането и мотивирането на родителите като партньори на учителите.

Във втората част от срещата се представиха добри практики от г-жа Минка Атанасова  -  Директор на СОУ"Св.П.Хилендарски"гр. Върбица, която запозна колегите конкретно с работата на Родителски клуб и Ученически парламент. А, г-н Катилиян Костадинов – Директор на СОУ"Цанко Церковски"с. Н.Козлево запозна колегите с постигнатото по проекта чрез презентация отразяваща Успешните практики в СОУ«ЦанкоЦерковски».              

Краят не тези срещи винаги се превърща в една емоционална раздяла, доволни от свършена добра работа и с пожеляние за по-скорошни бъдещи среща всеки от участниците се отправи по своя път, с топли чувства и надежда  за още по-добри резултати.

 

 

 

 

Спомняте ли си епизода в началото на Мечо Пух – Мечо слиза по стълбите като си удря главата във всяко стъпало. „Понякога му се струва, че сигурно има и друг начин – само да можеше за минутка поне да не си чука главата о всяко стъпало, а да помисли малко… - заеднo със своите приятели”.

Посещение в ОУ”П.К.Яворов”, гр. Стралджа по повод среща на директорите на училищата от Югоизточна България

През изминалата седмица в СОУ „П.К.Яворов”, гр.Стралджа се проведе среща на директорите на училищата от Югоизточна България, работещи в програмата „Намаляване отпадането на ромски деца от училище” реализирана от Център Амалипе с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

Целта на срещата бе координиране на дейностите между базови и пилотни училища, отчитане на  резултатите от първия учебен срок и дейностите по Програмата за превенция на отпадането на ромските ученици от училище.    

Присъстващи на срещата бяха директорите на училища, от областите: Стара Загора, Ямбол, Бургас, предагогически колектив на СОУ «П.К. Яворов», гр.Стралджа, представители на Център Амалипе, Павлина Колева – регионален кординатор за областта и Таня Ванова.

Преди да почнем  работа по предварителния график, всички присъстващи посетиха занятие по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” проведено от господин Атанасов. Учениците представиха атрактивна драматизация на приказка, с богати костюми и декори, и поздравиха присъстващите с няколко песни (ромски и блъгарски).

По програма на работната среща бяха обсъдени резултатите от първия срок на учебната 2011/2012 година, начините за постигане на предварително поставените цели  чрез изготвената в началото на учебния срок „Училища програма за превенция отпадането на деца от училище” и срещнати проблеми и тяхните решения. Обсъдени бяха и дейностите по проекта: Ученически парламент, Родителски клуб, Връстници обучават връстници. След споделените мнение единодушно всички директори бяха съгласни с това че, тези дейности за активизиране на учениците, привличане на родители са най-работещият модел за постепенното мотивиране към по-добра дисциплина, активен училищен живот и постигане на по-висок успех в работата на учениците. В точката от програмата  - споделяне на опит и добри практики – директор г-жа Тянка Кърджилова, представител на Първи ОУ „Св.П.Хилендарски”, представи една интересна презентация на тема „Излизане от сегрегацията” със много снимки и полезна информация след нейното участието в международен проект.        

Срещата на директорите приключи с набелязване на предстоящите цели и задачи  на училища, които училищата искат да постигнат до края на учебната 2011/2012 година.

„Няма невъзможни неща, когато сме „мрежа” и имаме свободата да споделяме нашите проблеми и притеснения, ние ще намерим добрите решения” – бяха заключителни думи на Таня Ванова.

Разделихме се с пожелания за още по-чести и така полезни срещи .... защото успехът се постига с малки последователни стъпки, не с бързани, а с неспиране!