Посещение в ОУ”П.К.Яворов”, гр. Стралджа по повод среща на директорите на училищата от Югоизточна България

През изминалата седмица в СОУ „П.К.Яворов”, гр.Стралджа се проведе среща на директорите на училищата от Югоизточна България, работещи в програмата „Намаляване отпадането на ромски деца от училище” реализирана от Център Амалипе с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

Целта на срещата бе координиране на дейностите между базови и пилотни училища, отчитане на  резултатите от първия учебен срок и дейностите по Програмата за превенция на отпадането на ромските ученици от училище.    

Присъстващи на срещата бяха директорите на училища, от областите: Стара Загора, Ямбол, Бургас, предагогически колектив на СОУ «П.К. Яворов», гр.Стралджа, представители на Център Амалипе, Павлина Колева – регионален кординатор за областта и Таня Ванова.

Преди да почнем  работа по предварителния график, всички присъстващи посетиха занятие по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” проведено от господин Атанасов. Учениците представиха атрактивна драматизация на приказка, с богати костюми и декори, и поздравиха присъстващите с няколко песни (ромски и блъгарски).

По програма на работната среща бяха обсъдени резултатите от първия срок на учебната 2011/2012 година, начините за постигане на предварително поставените цели  чрез изготвената в началото на учебния срок „Училища програма за превенция отпадането на деца от училище” и срещнати проблеми и тяхните решения. Обсъдени бяха и дейностите по проекта: Ученически парламент, Родителски клуб, Връстници обучават връстници. След споделените мнение единодушно всички директори бяха съгласни с това че, тези дейности за активизиране на учениците, привличане на родители са най-работещият модел за постепенното мотивиране към по-добра дисциплина, активен училищен живот и постигане на по-висок успех в работата на учениците. В точката от програмата  - споделяне на опит и добри практики – директор г-жа Тянка Кърджилова, представител на Първи ОУ „Св.П.Хилендарски”, представи една интересна презентация на тема „Излизане от сегрегацията” със много снимки и полезна информация след нейното участието в международен проект.        

Срещата на директорите приключи с набелязване на предстоящите цели и задачи  на училища, които училищата искат да постигнат до края на учебната 2011/2012 година.

„Няма невъзможни неща, когато сме „мрежа” и имаме свободата да споделяме нашите проблеми и притеснения, ние ще намерим добрите решения” – бяха заключителни думи на Таня Ванова.

Разделихме се с пожелания за още по-чести и така полезни срещи .... защото успехът се постига с малки последователни стъпки, не с бързани, а с неспиране!

ЦМЕДТ АМАЛИПЕ СЪБРА В СОФИЯ ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ РАБОТЕЩИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ УЧЕНИЦИ

На 16.03.2012 г. Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе, организира четвърта работна среща с директори на училищата, включени в Проект “Намаляване степента на отпадане на ромски ученици“. Проектът е част от тригодишна програма и се финансира от Фондация "Америка за България". Срещата се проведе в Център за подготовка на ученици за олимпиади към МОМН - гр. София и в нея участие взеха 14 директори на училища от югозападна България, Регионалния координатор г-жа Цвета Антонова и представител на ЦМЕДТ Амалипе, ангажиран по проекта.

В рамките на двучасова дискусия директорите говориха по актуални въпроси, свързани с интеграцията на ромските ученици в техните училища - предизвикателства и перспективи пред тях. След това, две от директорките на училища с дългогодишен опит в интеркултурното образование и работа с деца от различни етноси представиха основни моменти от уроците научени в хода на работата.

Директорката на ОУ "Васил Левски" в пловдивското село Караджово - г-жа Красимира Благоева говори с ентусиазъм за разнообразните извънкласни форми, с които стимулира интереса на младите възпитаници от ромски и не-ромски етнос и ги въвлича в съвместни дейности. 80 % от учениците са ангажирани в СИП-овете Музика, Танцово изкуство, Ромски фолклор -  стартирала е втора група от тази учебна година, и Футбол. По отношение на съвместната работа с другите две пилотни училища в района - с. Три Водици  и с. Брестовица, г-жа Благоева казва, че те като базово училище дават кураж на другите и обмяната на добри практики е най-доброто, което може да им се случи.

Директорката на 106 ОУ "Григорий Цамблак" - град София - г-жа Ирена Цукева  представи пред участниците в срещата 22-годишния си опит в училище, където се обучават представители на две различни ромски подгрупи: Джуревци и Дасикане. Разговорът премина постепенно към темата за новия Проектозакон за училищното образование, който се очаква да бъде приет през месец юни т.г.  и всички бяха единодушни, че там  трябва да има добре формулирана дефиниция и клаузи за самостоятелната и индивидуална форма на обучение. Съща така, и той да   разрешава на училищата да имат целодневни подготвителни групи, а не както досега полудневни, които макар и безплатни не са предпочитани, поради невъзможността на родителите да работят.

 

Център "Амалипе" проведе среща с директори от училища в северозападна България, работещи по проект за превенция на отпадането от училище

На 06.03.2012 г. се проведе първата от поредицата работни срещи с директори на училища, включени в Програма за превенция на отпадането на ромски ученици от училище през учебната 2011 -2012 г. Инициатор на срещата е ЦМЕДТ Амалипе, а домакин РИО – град Враца. Водещи бяха директорите на две от училищата с дългогодишен опит по отношение на образователна интеграция на деца от ромски и други етноси, както и успешни механизми за тяхното привличане и трайно задържане в училище -  г-н Евгени Ангелов – Директор на НУ „Христо Смирненски“ – гр. Бяла Слатина и г-н Димитър Костов  - Директор на  ОУ „Климент Охридски“ – с. Тишевица. Те разказаха как заварените в началото от тях училища с остаряла материално-техническа база са се превърнали в едно от най-предпочитаните места, където децата прекарват своето ежедневие по време на и след учебните занятия.

При г-н Ангелов водещ принцип е, че училището е институция, която трябва да помага на хората. Според него няма човек, който да не може нищо и затова той е ангажирал всеки от педагогическия и непедагогическия си персонал в някаква дейност. Когато всички работят в едно направление мечтата се превръща в реалност, казва той. Това е водещата философия на училището и затова то е и едно от най-успешните в България по отношение на  създаване на атрактивна среда на учене, ангажиране на  ромски деца и техните родители в училищни и извънучилищни дейности. Макар и 100 % от учениците да са роми, няма нито един отпаднал. Директорът показа как едно сегрегирано училище може да работи и да разполага с ресурси и МТБ, които по нищо не отстъпват на едно модерно Европейско училище. Така например, училището разполага с кабинет за ученици със специални образователни потребности. На учителите са предоставени всички необходими ресурси и така те нямат оправдание за несвършената работа. Двете основни направления, в които се работи са организиране ежедневието на децата извън училищните занимания и ограмотяване по български език на ученици, на които предстои записване в първи клас.

Директорът на ОУ "Св. Климент Охридски" в с. Тишевица сподели, че когато му е било поверено е заварил една занемарена и неприветлива сграда. Имал е две възможности – или да си тръгне и да се откаже, или да намери начин да се справи с положението. Избрал е втората възможност и не съжалява. В момента там се обучават 137 деца и няма нито един отпаднал ученик. Децата учат в целодневен режим, има безплатно столово хранене, училищен автобус – на практика всичко, от кето децата имат нужда, за да посещават училище. Обучават се до обед, следобед се подготвят за следващия ден, след което се прибират у дома без раници.

В срещата беше предвидена и работа по групи. Училищата се разделиха по райони в три групи, като работиха по план, включващ темите: проблеми, отпаднали или застрашени ученици през първи срок; наличие на основни елементи на  проекта, гарантиращи активно участие на родители  - Родителски клуб или Родителски лектории;    работа с ученици  - Ученически   парламент, ученици-наставници; взаимодействие на учители от базови и  пилотни училища – провеждане на обучителни модули, работа по превенция на  отпадането. И разбира се добри практики.

Националната стратегия за интеграция на ромите бе одобрена от Народното събрание

В деня, който започва прехода към пролетта – 1 март – Народното събрание единодушно одобри Националната стратегия за интеграция на ромите. Общо 104 депутати консенсусно подкрепиха документа – всички гласуваха „за“, без нито един „против“ или „въздържал се“. 

Вицепремиерът и председател на НССЕИВ Цветан Цветанов представи стратегията с думите, че тя е предложена за обсъждане на парламента, тъй като правителството и ГЕРБ въвеждат дългосрочен акцент за интеграцията на ромите и искат това да стане с участието и на останалите парламентарни партии. Нека това да бъде стратегия, приета от 41-то Народно събрание и реализирана от всички следващи парламенти, от всички нас, всички заедно, посочи Цветанов. 

Депутатите от ГЕРБ подкрепиха документа безрезервно. Народните представители от БСП и ДПС също гласуваха „за“, но с известни резерви. Според Мая Манолова от БСП документът има твърде пожелателен характер. Милена Христова, единствен депутат от ромски произход в настоящия парламент, възрази че не са записани никакви конкретни мерки и отбеляза, че правителството е органът, който трябва да проведе политиката по приобщаването на ромите, а не общините, както е предвидено. Лютви Местан заяви, че ДПС ще гласува "за" стратегията, но отбеляза, че има необходимост от по-прецизно и по-конкретно анализиране на причините за основния проблем, който препятства пълноценната интеграция на ромите. 

Депутатите от Атака не участваха в гласуването. Според тях Стратегията е привилегия за една етническа група. 

Идеята НСИР да бъде приета с решение на НС бе едно от основните искания на ромските организации, издигнато на поредица от конференции, организирани от Център Амалипе, Ромска академия за култура и образование, Сдружение „Свят без граници“, Сдружение „Нов път“ и Фондация „Рома – Лом“ през октомври 2011 г.  Самата Национална стратегия бе приета от Министерски съвет на 21 декември 2011 г., като в Решението на МС 01/05.01.2012 бе включено представянето на документа за приемане от Народното събрание. Заедно със Стратегията бе приет и План за действие, който не бе внесен за гласуване в Народното събрание и ще бъде отговорност на Министерски съвет.