МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕПОРЪЧВА (бр. 4, 2012 В-к „Азбуки“)

 

3659 малчугани забравят за образованието по социални и семейни причини

ВСЯКО УЧИЛИЩЕ СЪС СТРАТЕГИЯ КАК ДА СЕ ПРЕБОРИ С ПРОБЛЕМА

Ето мерките, които училищата следва да предприемат  за превенция на отсъствията от училище и на ранното напускане на системата:

                На първо място, всяко училище трябва да подготви стратегия за превенция и преодоляване на отсъствията от заниманията и на ранното напускане на системата, както и план за действие в зависимост от конкретните условия и трудности.

Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците и непосещаването на училище.

Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците.

Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите.

Посещения на класните ръководители и възпитателите по домовете на учениците, които отсъстват от училище повече от 5 последователни дни без причина.

Включване на учениците в занималня по интереси.

Социализиране на децата и учениците, за които българският език не е майчин, приобщаване към училищния живот и намиране на социални посредници, на които ромите вярват, за да се постигне по-голяма посещаемост в училище.

Картотекиране на ученици в риск с превенция на задържането им в училище, полагане на допълнителни грижи от „приемен учител“.

Индивидуална работа на учители и класни ръководители със застрашените от отпадане ученици.

Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи – за стрес, трафик на хора и др.

Активизиране на ученическото самоуправление.

Провеждане на консултации с психолог.

Провеждане на разговори с учениците от педагогическия съветник, психолога и класния ръководител – два пъти седмично.

Провеждане на ежеседмични консултации със семействата или лицата, които се грижат за учениците.

Уведомяване на кметовете на населени места с писма за имената на учениците, прекъснали посещението на училище за повече от 20 последователни учебни дни.

"Какво трябва да се промени в българското образование?"

      На 24 януари  Клуб "Капитал" организира дискусия "Какво трябва да се промени в българското образование?". Участие в нея взеха Главният секретар на МОМН, бившият просветен министър Даниел Вълчев, представители на бизнеса, неправителствения сектор и училищата. Една от основните дискутирани теми бе отпадането на деца от училище, а сред ключовите изказвания в тази насока бе това на Деян Колев, председател на Център "Амалипе".
 
 
 
Резюме от дискусията, както и видеоматериал можете да намерите на:
 
 

Покана за училища да участват в ограмотяване за възрастни по Проект „Нов шанс за успех”

Стартира проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” на Министерството на Образованието, младежта и науката.

Основната цел на проекта е, чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности, да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.

Във връзка с изпълнението на една от основните дейности по проектаорганизиране на обучението на възрастни в училищата, КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА УЧИЛИЩА да заявят своя интерес към участие в проекта, като  се регистрират в информационната система на проекта на електронен адрес http://novshans.mon.bg .

Това ще подпомогне медиаторите по проекта да насочват потенциалните обучаеми към най-близкото училище, заявило готовност да организира обучение.

Регистрацията на училищата ще продължи до 15.02.2012 г. включително!

Регистриралите се в информационната система училища ще имат възможност да кандидатстват със сформирани групи за обучение. Срокът за сформирането на групи за обучение е 31. 03. 2012 година.  Групите за обучение ще включват минимум 10 и максимум 15 лица от целевата група по проекта. Критериите за сформиране на групите ще бъдат публикувани на сайта на проекта.

 

 

Пътуваща изложба „Моята мечта за ромите и за България”

Център Амалипе, заедно с всички училища към програма „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”, финансирана от Фондация „Америка за България”, стартираха една чудесна инициатива! На 3 октомври от в ОУ „Васил Левски” село Караджово, област Пловдив стартира Пътуваща изложба на ученически есета на тема „Моята мечта за ромите и за България”! Водеща идея на изложбата е това да се превърне в общо събитие между базово и пилотни училища. Около нея главна роля получават деца, родители, общественици и заинтересувани лица!

Всяко училище предава своето послание към следващото училище, и така, изграждайки силен и сплотен екип, излизащ от границите обикновените граници, доказваме, че хората навсякъде носят добри сърца и могат да мечтаят и творят заедно!

Изложбата вече обиколи десетки училища, които работят по задържането на ромски ученици в класните стаи. Тя гостува по една седмица в определено училище, като от януари месец изложбата се раздели на два лъча,  северозападен и североизточен за на края да се срещне във Велико Търново! J  Така, съответните училище ще я предават на следващото, добавяйки по нещо от себе си. Пътуващата изложба расте и разцъфва, заредена с мечтите на учениците от различните етноси и религии, които през месец юни ще бъдат изложени на Ромски детски фестивал „Отворено сърце”.

                         

 

График на пътуваща изложба по училища 

1.2.2012 с.Тишевица гр.Враца
гр.Враца "Кирил и Методий" 
6.2.2012 с.Кирчево гр.Летница
гр.Летница 
13.2.2012 с.Буковлак с.Бохот
с.Търнене 
с.Бохот 
20.2.2012 с.Койнаре с.Койнаре
с.Чомаковци 
с.Глава 
5.3.2012 гр.Брусарци гр.Лом
гр.Лом 
с.Долни Цибар 
12.3.2012 гр.Берковица 1 ОУ гр.Берковица ОУ Раковски
гр.Берковица ОУ Раковски 
с. Замфирово 
19.3.2012 гр. Вършец с.Смоляновци
с.Септемврийци 
с. Смоляновци 
26.3.2012 гр.Дунавци с.Арчар
с.Арчар 
2.4.2012 с. Средище с.Проф.Иширково
с. Проф. Иширково 
17.4.2012 с.Орляк с.Черна
с.Смолница 
с.Победа 
с.Черна 
30.4.2012 гр.Варна гр.Варна 
с.Бозвелийско 
гр.Вълчидол 
гр.Девня 
гр.Дългопол 
7.5.2012 с.Равна Гора с.Крушевац
гр.Камено 
с.Крушевац 
11.5.2012 Амалипе 
17.4.2012 гр.Ямбол ОУ Йовков гр.Стралджа
гр.Ямбол ОУ Берон 
гр. Стралджа 
2.4.2012 гр.Гълъбово с.Шейново
с.Шейново 
с.Тулово 
26.3.2012 гр.Върбица Дибич / Смядово
с.Дибич 
гр.Смядово 
гр.Нови Пазар 
19.3.2012 с.Никола Козлево с.Тодор Икономово
с.Тодор Икономово 
12.3.2012 с.Пет Могили с.Пет Могили
с.Изгрев 
5.3.2012 гр.Каспичан гр.Каспичан 
с.Стоян Михайловски 
гр.Плиска 
20.2.2012 гр.Разград ОУ Тургенев с.Завет
с.Завет 
13.2.2012 с.Ясеновец с.Китанчево
с.Китанчево 

6.2.2012 гр.Русе А.Константинов Обретенов Русе
с.Горно Абланово 
гр.Русе Н.Обретенов 
30.1.2012 гр.Сеново с.Тетово
с.Тетово 
23.1.2012 2 НУ Омуртаг с.Голямо Ново / Камбурово
с.Голямо Ново 
с.Беломорци 
с.Камбурово