ЦОИДУЕМ обсъди своя план за 2012

Заседание на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се проведе на 16 февруари в Министерство на образованието. То бе ръководено от Заместник-министър Милена Дамянова, председател на УС. Участниците разгледаха отчета на Директора на Центъра Лили Ковачева, План за привличане на средства от външни източници, както и План за дейността на ЦОИДУЕМ през 2012 г.

През настоящата година Центърът ще продължи изпълнението на стратегическите цели и приоритети от Стратегията за образователна интеграция на децатта и учениците от етническите малцинства, като ще започне изпълнение и на заложеното в Плана за действие към Националната стратегия за интеграция на ромите. Ще бъдат обявени нови конкурси, чрез които центърът ще финансира проекти на училища, детски градини и общини за равен достъп до качествено образование и за въвеждане на интеркултурно образование. Освен средства от държавния бюджет, ЦОИДУЕМ ще положи усилия за привличане на допълнителни ресурси от Ромски образователен фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Финансов механизъм на ЕИП, Норвежки финансов механизъм и други донори.

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕПОРЪЧВА (бр. 4, 2012 В-к „Азбуки“)

 

3659 малчугани забравят за образованието по социални и семейни причини

ВСЯКО УЧИЛИЩЕ СЪС СТРАТЕГИЯ КАК ДА СЕ ПРЕБОРИ С ПРОБЛЕМА

Ето мерките, които училищата следва да предприемат  за превенция на отсъствията от училище и на ранното напускане на системата:

                На първо място, всяко училище трябва да подготви стратегия за превенция и преодоляване на отсъствията от заниманията и на ранното напускане на системата, както и план за действие в зависимост от конкретните условия и трудности.

Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците и непосещаването на училище.

Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците.

Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите.

Посещения на класните ръководители и възпитателите по домовете на учениците, които отсъстват от училище повече от 5 последователни дни без причина.

Включване на учениците в занималня по интереси.

Социализиране на децата и учениците, за които българският език не е майчин, приобщаване към училищния живот и намиране на социални посредници, на които ромите вярват, за да се постигне по-голяма посещаемост в училище.

Картотекиране на ученици в риск с превенция на задържането им в училище, полагане на допълнителни грижи от „приемен учител“.

Индивидуална работа на учители и класни ръководители със застрашените от отпадане ученици.

Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи – за стрес, трафик на хора и др.

Активизиране на ученическото самоуправление.

Провеждане на консултации с психолог.

Провеждане на разговори с учениците от педагогическия съветник, психолога и класния ръководител – два пъти седмично.

Провеждане на ежеседмични консултации със семействата или лицата, които се грижат за учениците.

Уведомяване на кметовете на населени места с писма за имената на учениците, прекъснали посещението на училище за повече от 20 последователни учебни дни.

"Какво трябва да се промени в българското образование?"

      На 24 януари  Клуб "Капитал" организира дискусия "Какво трябва да се промени в българското образование?". Участие в нея взеха Главният секретар на МОМН, бившият просветен министър Даниел Вълчев, представители на бизнеса, неправителствения сектор и училищата. Една от основните дискутирани теми бе отпадането на деца от училище, а сред ключовите изказвания в тази насока бе това на Деян Колев, председател на Център "Амалипе".
 
 
 
Резюме от дискусията, както и видеоматериал можете да намерите на:
 
 

Покана за училища да участват в ограмотяване за възрастни по Проект „Нов шанс за успех”

Стартира проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” на Министерството на Образованието, младежта и науката.

Основната цел на проекта е, чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности, да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.

Във връзка с изпълнението на една от основните дейности по проектаорганизиране на обучението на възрастни в училищата, КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА УЧИЛИЩА да заявят своя интерес към участие в проекта, като  се регистрират в информационната система на проекта на електронен адрес http://novshans.mon.bg .

Това ще подпомогне медиаторите по проекта да насочват потенциалните обучаеми към най-близкото училище, заявило готовност да организира обучение.

Регистрацията на училищата ще продължи до 15.02.2012 г. включително!

Регистриралите се в информационната система училища ще имат възможност да кандидатстват със сформирани групи за обучение. Срокът за сформирането на групи за обучение е 31. 03. 2012 година.  Групите за обучение ще включват минимум 10 и максимум 15 лица от целевата група по проекта. Критериите за сформиране на групите ще бъдат публикувани на сайта на проекта.