ПРЕДСТОЯЩО:

ЦМЕДТ АМАЛИПЕ ОРГАНИЗИРА Обучение за Подготовка на проекти по обявени програмни оси за образователна интеграция и реинтеграция  на опрчр

 

В периода 09-11.12.2011 г. в Комплекс „Бряста“ в близост до Велико Търново, ще се проведе тридневен обучителен семинар за подготовка на проекти по обявената покана за предложения във връзка с изпълнение на схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.

 

Началният час на събитието е 14.00 ч.

 

Обучението се организира от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“  - град Велико Търново съвместно с Институт „Отворено общество“ – град София.

 

Семинарът има за цел да даде насоки за това, как се подготвя проекто-предложение за образователна интеграция и реинтеграция с насоченост към деца от ромското малцинство, адресирани към конкретни проблеми при работа в мултиетническа среда. 

Елементи от графика на семинара  са: представяне на ЕСФ, ОП в България, ОП РЧР, хоризонтални политики, представяне на обявените конкурсни схеми, конкретни указания при разработването на проектите по „Образователна интеграция …” и „Реинтеграция ….”. Практически насоки при  определяне на партньори, подготовка на документи.

 

В обучението ще се включат 62 участника, сред които са представители на училища, обучаващи деца от предимно смесен етнически състав, както и тези  с регистрирани случаи на отпаднали ученици, както и  НПО и общини, които се ангажират с образователната интеграция и реинтеграция на отпаднали от системата на образование ученици в задължителна възраст.

 

Целта на семинара е подпомагане на качественото формулиране на конкретните за всяка институция нужди от подобряване   на училищната среда  с цел трайно задържане на учениците и привличане на вече отпаднали деца  чрез възможността предоставена от Програмата за развитие на човешките ресурси.  

 

За повече информация може да се обръщате към Светлана Бояджиева  и Таня Ванова на

тел. 0884 912 507.

 

 

 

800 са средищните училища в страната за учебната 2011/2012 г.

Министерският съвет взе решение  за актуализиране на Списъка на средищните училища в страната за учебната  2011-2012 г. Според документа общият брой на средищните училища в България е  800. В тях се обучават 202 905 ученици, от които 44 031 са пътуващи.

В списъка са добавени 24 нови  средищни общински училища с общо 4605 ученици. Поради липса на пътуващи  ученици, несъответствие с нормативните изисквания и извършена оптимизация на  училищната мрежа, отпадат 18 от включените през 2010 г. в списъка учебни  заведения.

Средствата  за финансиране на транспортните разходи, за целодневна организация на учебния  ден и за столово хранене са за сметка на предвидените за 2011 г. средства за  превоз на учениците до 16-годишна възраст по ПМС 334/2010 г. за изпълнение на  държавния бюджет на Република България за 2011 г. и на заложените по функция  „Образование” в централния бюджет.

За повече информация:

http://www.raabebg.com/statii/800-sa-sredishchnite-uchilishcha-v-stranata-za-uchebnata-20112012-g?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=BG+-+Education+20


 

 

 

Международен форум по Програма ПРОГРЕС ще дискутира заетостта сред младите хора в селските райони

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, заместник-министъра на труда Деяна Костадинова, представители на Европейската комисия, българското, македонското и румънското правителства, международни и национални неправителствени организации ще дискутират социалното включване на младите хора от маргинализираните групи в селските райони. Това ще стане на международна среща, на която ще бъде представен пилотният проект „Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони” в рамките на програма ПРОГРЕС на Европейската комисия, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване”. Срещата ще започне днес 1 декември 2011 г. от 10 часа и ще приключи на 2 декември 2011 г. от 14 часа в хотел „Дедеман Принцес”, гр. София. Форумът е организиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и ще бъде открит от Министъра по управление на средствата от Еропейския съюз Томислав Дончев и г-н Валтер Волф – представител на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване” на Европейската комисия.

Норвежкият финансов механизъм - дискутира ромската интеграция

Работна среща по повод включването на темата за интеграция на ромите в Норвежкия финансов механизъм (2009 – 2014) се проведе на 25 ноеври в Министерски съвет, София. В срещата участваха Жолт Тосцеги (ръководител за България и Румъния на Норвежкия финансов механизъм), Анелия Грозданова (Директор на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в администрацията на Министерски съвет), Светла Семерджиева (ръководител на програма „Финансов механизъм на ЕИП” в Посолството на Кралство Норвегия), Георги Кръстев (Заместник-прдседател на НССЕИВ), представители на Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието. Център Амалипе бе представен от Деян Колев.

Необходим е по-целенасочен (таргетиран) подход за да се подпомогне ромската интеграция, посочи в експозето си Жолт Тосцеги. Затова в меморандума за Норвежкия финансов механизъм, подписан между българското и норвежкото правителства на 17 юни е предвидено 10 % от средствата по пет програми да бъдат използвани за проекти, насочени към ромите. Тези програми са Деца и младежи в риск (програмен оператор: МОМН), Обществено здраве (програмен оператор: Министерство на здравеопазването), Домашно насилие (програмен оператор: МВР), Фонд за НПО. Г-н Тосцеги подчерта, че средствата по тези програми трябва да бъдат използвани за подпомагане на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите.

Деян Колев подчерта, че е необходимо ромските организации да участват активно при определянето на приоритетите в посочените области – в противен случай е реална опасността приоритетите или избраните подходи да се окажат нерелевантни. Затова ромски организации трябва да бъдат включени в работните групи по всяка от петте области, настоя Колев. Той посочи, че към Плана за действие за изпълнение на Националната ромска стратегия се предвижда приложение с програми, подпомагащи изпълнението на документа. Част от тях могат да бъдат финансирани от различни оперативни програми, друга част – от държавния бюджет, но има програми, които трудно биха попаднали в тези два източника. Затова е добре Норвежкият финансов механизъм да финансира именно тези програми, предложи Колев.

При представянето на различните програмни оператори стана ясно, че те имат различна готовност да стартират дейности. Министерство на здравеопазването тепърва започва работа при определянето на приоритети и конкурси. Министерство на правосъдието и МВР дискутират примерни приоритети, но все още не са ги определили. Министерство на образованието вече е решило да насочи усилия към Северозападен регион в сферата на ранното детско развитие. На въпроса на Деян Колев защо това не е консултирано с ромски организации, Директорът на дирекция „Европейски фондове” в МОМН г-жа Милчева посочи, че са проведени разговори с Фондация „Дром” – Видин и с Асоциацията на здравните медиатори.

В заключение бе приета идеята ромски организации да бъдат поканени в експертните групи по петте програми. Програмните оператори се ангажираха да проведат и консултации с неправителствените организации, работещи за интеграция на ромската общност при определянето на основните приоритети за въздействие. По част от приоритетите средствата ще бъдат разпределяни на конкурсен принцип, което ще позволи още по-активното участие на гражданския сектор.