Покана за училища да участват в ограмотяване за възрастни по Проект „Нов шанс за успех”

Стартира проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” на Министерството на Образованието, младежта и науката.

Основната цел на проекта е, чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности, да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.

Във връзка с изпълнението на една от основните дейности по проектаорганизиране на обучението на възрастни в училищата, КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА УЧИЛИЩА да заявят своя интерес към участие в проекта, като  се регистрират в информационната система на проекта на електронен адрес http://novshans.mon.bg .

Това ще подпомогне медиаторите по проекта да насочват потенциалните обучаеми към най-близкото училище, заявило готовност да организира обучение.

Регистрацията на училищата ще продължи до 15.02.2012 г. включително!

Регистриралите се в информационната система училища ще имат възможност да кандидатстват със сформирани групи за обучение. Срокът за сформирането на групи за обучение е 31. 03. 2012 година.  Групите за обучение ще включват минимум 10 и максимум 15 лица от целевата група по проекта. Критериите за сформиране на групите ще бъдат публикувани на сайта на проекта.

 

 

Пътуваща изложба „Моята мечта за ромите и за България”

Център Амалипе, заедно с всички училища към програма „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”, финансирана от Фондация „Америка за България”, стартираха една чудесна инициатива! На 3 октомври от в ОУ „Васил Левски” село Караджово, област Пловдив стартира Пътуваща изложба на ученически есета на тема „Моята мечта за ромите и за България”! Водеща идея на изложбата е това да се превърне в общо събитие между базово и пилотни училища. Около нея главна роля получават деца, родители, общественици и заинтересувани лица!

Всяко училище предава своето послание към следващото училище, и така, изграждайки силен и сплотен екип, излизащ от границите обикновените граници, доказваме, че хората навсякъде носят добри сърца и могат да мечтаят и творят заедно!

Изложбата вече обиколи десетки училища, които работят по задържането на ромски ученици в класните стаи. Тя гостува по една седмица в определено училище, като от януари месец изложбата се раздели на два лъча,  северозападен и североизточен за на края да се срещне във Велико Търново! J  Така, съответните училище ще я предават на следващото, добавяйки по нещо от себе си. Пътуващата изложба расте и разцъфва, заредена с мечтите на учениците от различните етноси и религии, които през месец юни ще бъдат изложени на Ромски детски фестивал „Отворено сърце”.

                         

 

График на пътуваща изложба по училища 

1.2.2012 с.Тишевица гр.Враца
гр.Враца "Кирил и Методий" 
6.2.2012 с.Кирчево гр.Летница
гр.Летница 
13.2.2012 с.Буковлак с.Бохот
с.Търнене 
с.Бохот 
20.2.2012 с.Койнаре с.Койнаре
с.Чомаковци 
с.Глава 
5.3.2012 гр.Брусарци гр.Лом
гр.Лом 
с.Долни Цибар 
12.3.2012 гр.Берковица 1 ОУ гр.Берковица ОУ Раковски
гр.Берковица ОУ Раковски 
с. Замфирово 
19.3.2012 гр. Вършец с.Смоляновци
с.Септемврийци 
с. Смоляновци 
26.3.2012 гр.Дунавци с.Арчар
с.Арчар 
2.4.2012 с. Средище с.Проф.Иширково
с. Проф. Иширково 
17.4.2012 с.Орляк с.Черна
с.Смолница 
с.Победа 
с.Черна 
30.4.2012 гр.Варна гр.Варна 
с.Бозвелийско 
гр.Вълчидол 
гр.Девня 
гр.Дългопол 
7.5.2012 с.Равна Гора с.Крушевац
гр.Камено 
с.Крушевац 
11.5.2012 Амалипе 
17.4.2012 гр.Ямбол ОУ Йовков гр.Стралджа
гр.Ямбол ОУ Берон 
гр. Стралджа 
2.4.2012 гр.Гълъбово с.Шейново
с.Шейново 
с.Тулово 
26.3.2012 гр.Върбица Дибич / Смядово
с.Дибич 
гр.Смядово 
гр.Нови Пазар 
19.3.2012 с.Никола Козлево с.Тодор Икономово
с.Тодор Икономово 
12.3.2012 с.Пет Могили с.Пет Могили
с.Изгрев 
5.3.2012 гр.Каспичан гр.Каспичан 
с.Стоян Михайловски 
гр.Плиска 
20.2.2012 гр.Разград ОУ Тургенев с.Завет
с.Завет 
13.2.2012 с.Ясеновец с.Китанчево
с.Китанчево 

6.2.2012 гр.Русе А.Константинов Обретенов Русе
с.Горно Абланово 
гр.Русе Н.Обретенов 
30.1.2012 гр.Сеново с.Тетово
с.Тетово 
23.1.2012 2 НУ Омуртаг с.Голямо Ново / Камбурово
с.Голямо Ново 
с.Беломорци 
с.Камбурово

Фондация „Америка за България” стартира нова програма за обучение на учители в САЩ

Фондация „Америка за България” стартира нова програма за обучение на учители в САЩ

Десет български учители от гимназиалния курс ще преминат интензивно триседмично обучение в САЩ в края на август – началото на септември 2012 година. Целта на програмата е да запознае участниците с най-новите образователни практики и методи в САЩ, както и да насърчи професионалното сътрудничество между изявени български и американски учители. Обучението ще съчетае академична образователна програма във водещ университет в Ню Йорк с възможност за практическа работа в избрани средни училища в Ню Йорк.

Срок за кандидатстване: 13 февруари 2012 година.

Повече информация на: http://www.americaforbulgaria.org/news/read_news/57

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОП РЧР

На 09, 10 и 11.12.2011 г. в Комплекс „Бряста“ край Велико Търново  се проведе обучение на тема  „Подготовка на проекти за образователна интеграция  по  ОП РЧР“. Обучението бе организирано по инициатива на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ – гр. Велико Търново и Институт „Отворено общество“ – град София във връзка с обявените програмни схеми за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”. 

Семинарът беше открит на 09.12.2011 г. в 14.00 ч.  В него се включиха 56 участници, сред които учители и директори от училища, включително и такива, участващи в тригодишната програма на ЦМЕДТ „Амалипе“ за намаляване степента на отпадналите ромски ученици, представители на  НПО, Регионални координатори на училища, работещи по  споменатата програма. 

Акцент на семинара беше представяне на Структурните фондове, ОП „Развитие на човешките ресурси“  - финансиращи, изпълнителни и контролиращи органи на прогамата, бюджет на двете програмни оси, срокове за кандидатстване, условия за кандидатстване, допустими и недопустими дейности и разходи, предшестващи дейности, обосновка, индикатори. Много важнен момент от обучението беше поставянето на точна дефиниция на отпаднал ученик. Повдигнат беше и въпросът  за  целевите групи по повод на операцията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.  

Глория Костова от „Отдел за закрила на детето“ – град Разград проведе практическо занятие  - работа по групи с участниците за дефиниране на проблеми в училищата, идентифициране на причини и последствия от тяхното нерешаване и търсене на решения, които да залегнат в идеи за бъдещи проекти.  

Водещата обучението  Теодора Крумова – зам. председател на ЦМЕДТ „Амалипе“ се спря подробно на Формуляра за кандидатстване и  разясни отделните дейности, които могат да бъдат заложени в подготвяните предложения за проекти. Тя съдейства на участниците да дефинират категориите на предвидените дейности и разходи . Специално внимание бе отделено на отделните пера в графа бюджет и формулировката и разграничаването на разходите, които попадат в всяко едно тях. 

Гост на семинара бе  и Ваня Григорова от „Отворено общество“ – град София, която представи проект ПЛАТФОРМА и възможностите училища, общини и НПО да получат безплатни консултации при подготовката на проекти, насочени към интеграция на ромите.