Националната стратегия за интеграция на ромите бе одобрена от Народното събрание

В деня, който започва прехода към пролетта – 1 март – Народното събрание единодушно одобри Националната стратегия за интеграция на ромите. Общо 104 депутати консенсусно подкрепиха документа – всички гласуваха „за“, без нито един „против“ или „въздържал се“. 

Вицепремиерът и председател на НССЕИВ Цветан Цветанов представи стратегията с думите, че тя е предложена за обсъждане на парламента, тъй като правителството и ГЕРБ въвеждат дългосрочен акцент за интеграцията на ромите и искат това да стане с участието и на останалите парламентарни партии. Нека това да бъде стратегия, приета от 41-то Народно събрание и реализирана от всички следващи парламенти, от всички нас, всички заедно, посочи Цветанов. 

Депутатите от ГЕРБ подкрепиха документа безрезервно. Народните представители от БСП и ДПС също гласуваха „за“, но с известни резерви. Според Мая Манолова от БСП документът има твърде пожелателен характер. Милена Христова, единствен депутат от ромски произход в настоящия парламент, възрази че не са записани никакви конкретни мерки и отбеляза, че правителството е органът, който трябва да проведе политиката по приобщаването на ромите, а не общините, както е предвидено. Лютви Местан заяви, че ДПС ще гласува "за" стратегията, но отбеляза, че има необходимост от по-прецизно и по-конкретно анализиране на причините за основния проблем, който препятства пълноценната интеграция на ромите. 

Депутатите от Атака не участваха в гласуването. Според тях Стратегията е привилегия за една етническа група. 

Идеята НСИР да бъде приета с решение на НС бе едно от основните искания на ромските организации, издигнато на поредица от конференции, организирани от Център Амалипе, Ромска академия за култура и образование, Сдружение „Свят без граници“, Сдружение „Нов път“ и Фондация „Рома – Лом“ през октомври 2011 г.  Самата Национална стратегия бе приета от Министерски съвет на 21 декември 2011 г., като в Решението на МС 01/05.01.2012 бе включено представянето на документа за приемане от Народното събрание. Заедно със Стратегията бе приет и План за действие, който не бе внесен за гласуване в Народното събрание и ще бъде отговорност на Министерски съвет.

РАБОТНА СРЕЩА С БАЗОВИ УЧИТЕЛИ ВКЛЮЧЕНИ В ТРИГОДИШЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ

В края на седмицата започва втората за тази учебна година работна среща на базови учители, участващи в дейности по тригодишна програма за превенция на отпадането на ромски ученици, финансирана от Фондация „Америка за България“. Срещата ще се състои от 24 до 26.02.2012 г. в хотелски комплекс  „Лесопарка“ в близост до град Лясковец.  В нея ще участват 60 базови учители от училища в цялата страна, включени тази година в проекта “Намаляване степента на отпадане на ромски ученици“,  както и експерти педагози, представител на организацията финансираща този проект. 

Тази учебна година, програмата за превенция на отпадането обхваща дейности  в общо 90 училища, 35 от които са базови – напътстващи пилотните училища в интеграционните дейности и дейностите по предотвратяване на отпадане на ромски ученици в задължителна за обучение възраст. 

Целта на работната среща е да се направи равносметка за постигнатото по заложените в проекта дейности в края на първия учебен срок – проследяване на промяната и измерване на постигнатите резултати,  често срещани трудности, разрешаване на казуси със застрашени от отпадане ученици, възможности за доразвиване на програмата, партньорство между базови и пилотни училища.

Ще се спрем и на трудности при усвояване на българския език в ранна училищна възраст, което често е една от причините за отпадне в по-късен етап. 

Първата вечер участниците ще имат възможност да гледат премиерата на филма „Мисията Амалипе“ – един от продуктите на тригодишната програма. 

В допълнение ще представим деветото издание на Фестивал „Отворено сърце“ – регламент и критерии за участие, както и по-нататъшния ход на Пътуващата Изложба „Моята мечта за ромите и България днес“. 

Срещата ще приключи с обсъждане на административни въпроси, свързани с изпълнението на програмата.

 

 

ЦОИДУЕМ обсъди своя план за 2012

Заседание на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се проведе на 16 февруари в Министерство на образованието. То бе ръководено от Заместник-министър Милена Дамянова, председател на УС. Участниците разгледаха отчета на Директора на Центъра Лили Ковачева, План за привличане на средства от външни източници, както и План за дейността на ЦОИДУЕМ през 2012 г.

През настоящата година Центърът ще продължи изпълнението на стратегическите цели и приоритети от Стратегията за образователна интеграция на децатта и учениците от етническите малцинства, като ще започне изпълнение и на заложеното в Плана за действие към Националната стратегия за интеграция на ромите. Ще бъдат обявени нови конкурси, чрез които центърът ще финансира проекти на училища, детски градини и общини за равен достъп до качествено образование и за въвеждане на интеркултурно образование. Освен средства от държавния бюджет, ЦОИДУЕМ ще положи усилия за привличане на допълнителни ресурси от Ромски образователен фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Финансов механизъм на ЕИП, Норвежки финансов механизъм и други донори.

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕПОРЪЧВА (бр. 4, 2012 В-к „Азбуки“)

 

3659 малчугани забравят за образованието по социални и семейни причини

ВСЯКО УЧИЛИЩЕ СЪС СТРАТЕГИЯ КАК ДА СЕ ПРЕБОРИ С ПРОБЛЕМА

Ето мерките, които училищата следва да предприемат  за превенция на отсъствията от училище и на ранното напускане на системата:

                На първо място, всяко училище трябва да подготви стратегия за превенция и преодоляване на отсъствията от заниманията и на ранното напускане на системата, както и план за действие в зависимост от конкретните условия и трудности.

Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците и непосещаването на училище.

Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците.

Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите.

Посещения на класните ръководители и възпитателите по домовете на учениците, които отсъстват от училище повече от 5 последователни дни без причина.

Включване на учениците в занималня по интереси.

Социализиране на децата и учениците, за които българският език не е майчин, приобщаване към училищния живот и намиране на социални посредници, на които ромите вярват, за да се постигне по-голяма посещаемост в училище.

Картотекиране на ученици в риск с превенция на задържането им в училище, полагане на допълнителни грижи от „приемен учител“.

Индивидуална работа на учители и класни ръководители със застрашените от отпадане ученици.

Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи – за стрес, трафик на хора и др.

Активизиране на ученическото самоуправление.

Провеждане на консултации с психолог.

Провеждане на разговори с учениците от педагогическия съветник, психолога и класния ръководител – два пъти седмично.

Провеждане на ежеседмични консултации със семействата или лицата, които се грижат за учениците.

Уведомяване на кметовете на населени места с писма за имената на учениците, прекъснали посещението на училище за повече от 20 последователни учебни дни.