ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОП РЧР

На 09, 10 и 11.12.2011 г. в Комплекс „Бряста“ край Велико Търново  се проведе обучение на тема  „Подготовка на проекти за образователна интеграция  по  ОП РЧР“. Обучението бе организирано по инициатива на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ – гр. Велико Търново и Институт „Отворено общество“ – град София във връзка с обявените програмни схеми за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”. 

Семинарът беше открит на 09.12.2011 г. в 14.00 ч.  В него се включиха 56 участници, сред които учители и директори от училища, включително и такива, участващи в тригодишната програма на ЦМЕДТ „Амалипе“ за намаляване степента на отпадналите ромски ученици, представители на  НПО, Регионални координатори на училища, работещи по  споменатата програма. 

Акцент на семинара беше представяне на Структурните фондове, ОП „Развитие на човешките ресурси“  - финансиращи, изпълнителни и контролиращи органи на прогамата, бюджет на двете програмни оси, срокове за кандидатстване, условия за кандидатстване, допустими и недопустими дейности и разходи, предшестващи дейности, обосновка, индикатори. Много важнен момент от обучението беше поставянето на точна дефиниция на отпаднал ученик. Повдигнат беше и въпросът  за  целевите групи по повод на операцията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.  

Глория Костова от „Отдел за закрила на детето“ – град Разград проведе практическо занятие  - работа по групи с участниците за дефиниране на проблеми в училищата, идентифициране на причини и последствия от тяхното нерешаване и търсене на решения, които да залегнат в идеи за бъдещи проекти.  

Водещата обучението  Теодора Крумова – зам. председател на ЦМЕДТ „Амалипе“ се спря подробно на Формуляра за кандидатстване и  разясни отделните дейности, които могат да бъдат заложени в подготвяните предложения за проекти. Тя съдейства на участниците да дефинират категориите на предвидените дейности и разходи . Специално внимание бе отделено на отделните пера в графа бюджет и формулировката и разграничаването на разходите, които попадат в всяко едно тях. 

Гост на семинара бе  и Ваня Григорова от „Отворено общество“ – град София, която представи проект ПЛАТФОРМА и възможностите училища, общини и НПО да получат безплатни консултации при подготовката на проекти, насочени към интеграция на ромите. 

 

 

ПРЕДСТОЯЩО:

ЦМЕДТ АМАЛИПЕ ОРГАНИЗИРА Обучение за Подготовка на проекти по обявени програмни оси за образователна интеграция и реинтеграция  на опрчр

 

В периода 09-11.12.2011 г. в Комплекс „Бряста“ в близост до Велико Търново, ще се проведе тридневен обучителен семинар за подготовка на проекти по обявената покана за предложения във връзка с изпълнение на схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.

 

Началният час на събитието е 14.00 ч.

 

Обучението се организира от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“  - град Велико Търново съвместно с Институт „Отворено общество“ – град София.

 

Семинарът има за цел да даде насоки за това, как се подготвя проекто-предложение за образователна интеграция и реинтеграция с насоченост към деца от ромското малцинство, адресирани към конкретни проблеми при работа в мултиетническа среда. 

Елементи от графика на семинара  са: представяне на ЕСФ, ОП в България, ОП РЧР, хоризонтални политики, представяне на обявените конкурсни схеми, конкретни указания при разработването на проектите по „Образователна интеграция …” и „Реинтеграция ….”. Практически насоки при  определяне на партньори, подготовка на документи.

 

В обучението ще се включат 62 участника, сред които са представители на училища, обучаващи деца от предимно смесен етнически състав, както и тези  с регистрирани случаи на отпаднали ученици, както и  НПО и общини, които се ангажират с образователната интеграция и реинтеграция на отпаднали от системата на образование ученици в задължителна възраст.

 

Целта на семинара е подпомагане на качественото формулиране на конкретните за всяка институция нужди от подобряване   на училищната среда  с цел трайно задържане на учениците и привличане на вече отпаднали деца  чрез възможността предоставена от Програмата за развитие на човешките ресурси.  

 

За повече информация може да се обръщате към Светлана Бояджиева  и Таня Ванова на

тел. 0884 912 507.

 

 

 

800 са средищните училища в страната за учебната 2011/2012 г.

Министерският съвет взе решение  за актуализиране на Списъка на средищните училища в страната за учебната  2011-2012 г. Според документа общият брой на средищните училища в България е  800. В тях се обучават 202 905 ученици, от които 44 031 са пътуващи.

В списъка са добавени 24 нови  средищни общински училища с общо 4605 ученици. Поради липса на пътуващи  ученици, несъответствие с нормативните изисквания и извършена оптимизация на  училищната мрежа, отпадат 18 от включените през 2010 г. в списъка учебни  заведения.

Средствата  за финансиране на транспортните разходи, за целодневна организация на учебния  ден и за столово хранене са за сметка на предвидените за 2011 г. средства за  превоз на учениците до 16-годишна възраст по ПМС 334/2010 г. за изпълнение на  държавния бюджет на Република България за 2011 г. и на заложените по функция  „Образование” в централния бюджет.

За повече информация:

http://www.raabebg.com/statii/800-sa-sredishchnite-uchilishcha-v-stranata-za-uchebnata-20112012-g?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=BG+-+Education+20


 

 

 

Международен форум по Програма ПРОГРЕС ще дискутира заетостта сред младите хора в селските райони

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, заместник-министъра на труда Деяна Костадинова, представители на Европейската комисия, българското, македонското и румънското правителства, международни и национални неправителствени организации ще дискутират социалното включване на младите хора от маргинализираните групи в селските райони. Това ще стане на международна среща, на която ще бъде представен пилотният проект „Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони” в рамките на програма ПРОГРЕС на Европейската комисия, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване”. Срещата ще започне днес 1 декември 2011 г. от 10 часа и ще приключи на 2 декември 2011 г. от 14 часа в хотел „Дедеман Принцес”, гр. София. Форумът е организиран от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и ще бъде открит от Министъра по управление на средствата от Еропейския съюз Томислав Дончев и г-н Валтер Волф – представител на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване” на Европейската комисия.