Национална програма за безплатна профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 8 години

През октомври 2011 г. започна поставянето на силанти на деца от 5 до 9 годишна възраст в рамките на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в България. То е безплатно за родителите на малките пациенти и ще продължи до края на м. ноември.

За силанизирането на първите постоянни зъби на децата към момента са заделени 1.3 млн. лв. Финансирането ще бъде достатъчно, за да се обхванат всички желаещи. Националната програма предвижда всяка година да се обработват зъбите на 20 000 деца. Самото силанизиране ще се осъществява от лекари по дентална медицина в над 200 кабинета в цялата страна.
Всеки родител, който желае да се възползва от възможността ще може да се свърже със съответния регионален координатор на интернет–страницата на Програмата: www.oralnaprofilaktika.bg; На безплатен телефон 0800 1 45 46 могат да се задават въпроси и да се получи допълнителна информация.


Ето и официалният сайт: http://www.oralnaprofilaktika.bg/

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" обявява нови конкурсни процедури за образователна интеграция


Драги колеги, ето четири възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на човешките ресурси", насочени към сферата на образователната интеграция. Желаем Ви успех и най-важното - спазвайте сроковете :)
BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”


Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",кани

Министерство на образованието, младежта и науката, представлявано от Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието" съгласно заповед № РД09 - 700/ 28.05.2011 г. в качеството му на конкретен бенефициент да подаде проектно предложение съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Номер и име на процедурата: BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора"

Целта на настоящата схема е да се създадат условия за развитие на потенциала на личността на учениците с оглед бъдеща социална и професионална реализация.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 100 000 000 лв.

Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите се изпълняват на територията на Р България

Допустими дейности:

1. Подбор на училища за включване в настоящата операция;

2. Организиране и провеждане на дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот, както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;

3. Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;

4. Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личните и социални умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища;


Крайният срок за подаване на проектно предложение е 5.12.2011 г., 16.30 час.

 

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=522

 

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

 

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" 
Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" стартира операция BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват общини, училища, детски градини, висши училища и организации с нестопанска цел, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България

Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на действие на схемата.

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=524

 

BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система" 
Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" стартира операция BG051PO001-4.1.06 "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система", която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

 

Операцията е на обща стойност 7 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват училища, общини и регистрирани организации с нестопанска цел.

Краен срок за представяне на предложенията е 16 януари 2012 г., 16.30 ч.

 
За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=525
 
 

BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение"

В рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение".

Общ бюджет на процедурата: 10 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието".
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 28 ноември 2011г., 16:30ч.

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=518

СИП "Фолклор на етносите-ромски фолклор" - обучение, забавление, настроение

 

Така де..днес приключи шестдневният семинар, организиран от Център Амалипе с учители за работа в мултикултурна среда. Драгият ни читател би си казал … Много семинари, много нещо, ала как да кажем..всеки път екипът ни излиза все по-зареден от срещите с директори, учители, родители. И няма как да е иначе, когато виждаме, че стереотипното мислене все по-лесно отстъпва  място на толерантността и свободата да схващаш другият, според личните му качества, не според етническата му или религиозна принадлежност…Наистина прекрасно усещане!!

 

Та, да се върнем да темата . Семинарът се проведе в две групи, тъй като желаещите бяха наистина много. Цялото събитие се състоя в дните между 13  и 17 октомври в хотел „Лесопарка”, град Лясковец :).

Преди да потопим участниците в същността на семинара, поискахме да разберем как те усещат работата с деца и ученици от смесен етнос. Поставихме си задача да обърнем представата им за еднотипно преподаване на материала, представяйки им „другата страна на монетата”.

Обучението бе насочено към спецификите за организиране на часовете по СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор”. За целта представихме програмата, която Център Амалипе разработи и въведе през 2001г, насочена към училища, в които се обучават ученици от смесен етнически състав. Тя е под формата на свободно избираемадисциплина „Фолклор на етносите-ромски фолклор” и е съгласувана с Министерството на образованието. В помощ на часовете по СИП-а, Център Амалипе издаде учебни помагала, които сега актуализираме и отпечатваме. През годините програмата се утвърди, като един от основните работещи методи за задържане и мотивиране, както на учениците, така и на техните родители. Именно поради това, запознахме участниците в семинара с мястото на СИП «Фолклор на етносите» в проекта на Център Амалипе, подкрепен от Фондация «Америка за България», наречен «Превенция на отпадането на ромските ученици от училище».

За ефективното провеждане на часовете по СИП-а е необходимо добро познаване на ромските групи в България. Ето защо чрез работа по групи, екипът на Център Амалипе представи основните характеристики и специфики на различните ромски групи. Така, при работата си в мултикултурна среда, учителите лесно ще могат да разпознават към коя група принадлежи ученика, какви схващания битуват в неговото семейство и обкръжението му. Основният подход в програмата по СИП, а и в цялата дейност на Център Амалипе е индивидуалната работа, както с деца, така и с родители и учители. За да се случва това е изключитлено важно да можем да определяме с какви хора работим.

Въз основа на структурата на учебните ни помагала, запознахме учителите с ромския бит, култура, фолклор, празници и обичаи. Това, разбира се, не стана чрез провеждане на «сухи лекции», а чрез множество интерактивни игри с участниците, за които бе голяма провокация да излязат от «общоприетият модел на държание», да се отпуснат и да разгърнат себе си. Смятаме, че успяхме да предразположим учителите да повярват, че именно разгръщайки собственото си въображение, ще намерят най-прекия и сигурен път са работа с деца от различните етноси.

В няколко от сесиите заложихме и практически указания за работа в часовете по СИП. Подходи, които сме видяли, че работят в другите училища. Проф. Мария Баева предложи на учителите различни форми на интерактивни техники, които провокират децата за активно участие в учебния процес. Непосредствено след нея Диана Димитрова, преподавател по СИП «Фолклор на етносите» от 9 години, разигра пред колегите си урок по СИП, като им представи и съвременно мултимедийно провеждане на уроци.

Като цяло в обучението имаше от всичко: и много нова информация, и практически занимания, и провокация..но някак без да го целим, винаги от едно нещо има повече и това е забавата! Вярно е, че в играта се раждат големите истини и идеи. През тези 6 дни, ние, както и голяма част от учителите, се заредихме с много емоции, намерихме  нови приятели. Честно да си признаем -  много от участниците искаха да продължим семинара с поне още два дни :) и се надяваха на лошо време, което да спомогне за това, но уви – хубавите емоциите трябва да бъдат отнесени там, където ще намерят почва за реализация, а именно -  в класните стаи. Искрено се надяваме, че сме дали достатъчно заряд, който да «възпламени» не само учителите по «Фолклор на етносите-ромски фолклор», но и целите учителски екипи.

Ето какво сподели Николинка Андреева, учителка от ОУ «Св.св. Кирил и Методий», град Първамай: Когато човек е добър и се раздава с любов на другите, резултатът от работата му не може да бъде лош. Тогава удоволствието и удовлетворението е пълно. Благодаря за топлото посрещане и приятелската обстановка, която създадохте.

За нас бе удоволствие да работим през тези шест дни с Вас, колеги!

Дерзайте!

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА РОМИ В ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТ – СТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА – 2011/2012г.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ Е

31 Октомври 2011 г.

Изисквания към кандидатите:

 

 1. Кандидатите трябва да са от ромски произход.
 2. Кандидатите трябва да са завършили средното си образование или да им предстои завършване през учебната 2011/2012 г.
 3. Кандидатите трябва да имат минимум Мн. Добър (5.00) от балообразуващите предмети, по специалността, която ще кандидатстват. Изискването за успех не важи за кандидати, насочили се към специалности свързани с изкуства или спорт. Успехът от балообразуващите предмети от дипломата за средно образование или от академичната справка, трябва да е не по-нисък от Мн. Добър (5.00)
 4. Кандидатите трябва да имат минимум Добър (4.00) общ успех от дипломата.

 

Необходими документи за кандидстване:

 

 1. Попълнен формуляр за кандидатстване/Кандидатите трябва да попълнят ясно и четливо заявление по образец за участие в настоящия конкурс. В заявлението кандидатите посочват координати за обратна връзка, както и специалностите, за които желаят да кандидатсват и предметите, по които имат нужда от подготовка./
 2. Кандидатите, които са завършили средното си образование, е необходимо да представят копие от дипломата си за средно образование.
 3. Кандидатите, които завършват средното си образование през 2011-2012 уч. год., е необходимо да представятсправка със срочните и годишните си оценки по всички предмети от 8 до 12 клас.
 4. Кандидатите трябва да приложат препоръка от преподавател по предмета, по който желаят да се подготвят.
 5. Кандидатите трябва да подадат по-горе посочените документи не по-късно от 31 Октомври 2011 г. на посочената електронна поща.
 6. Документи се изпращат единствено на посочената електронна поща.
 7. Кандидатури с неясна информация и/или липсващи документи няма да бъдат разглеждани.

 

       На одобрените кандидати ще бъде покрита стипендия за подготовка  по един предмет за кандидатстване във ВУЗ и таксите за кандидатстване в Университет. На приетите кандидати в Университет ще бъде покрита академичната такса за първата година от обучението. 

  Подготовката на кандидатите ще бъде организирана по места от Ромска студентска организация  “ Студентско общество за развитие на междуетническия диалог (СОРМД), като организацията  си запазва правото на селекция на кандидатите.
Кампанията е насочена само към кандидат – студенти, които ще кандидатстват в Държавни висши учебни заведения.
СОРМД окуражава всеки завършил или завършващ средното си образование младеж, желаещ да продължи своето образование, да се възползва от предоставената от нас възможност.
СОРМД благодари предварително на ромските и неромските неправителствени организации, общинските съветници, общински и областни експерти разпространяващи тази информация!

 

За повече информация:

Людмила Живкова,

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Ромска студентска организация “Студентско общество за развитие на междуетническия диалог”

гр.  София 1000

бул.”Ал. Стамболийски ” №49, ет.3

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Тел: 02/980 90 27; 02/980 90 27      

Факс: 02/980 90 27; 02/980 90 27

www.romastudents.org

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.