Център Амалипе набира Регионални координатори в сферата на образователната интеграция

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В.Търново обявява

свободно работно място за следната длъжност

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

 

Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 200 училища за въвеждане на интеркултурно и интерактивно образование, намаляване на отпадането на ромските деца от училище, активизиране на учениците и ангажиране на родителите с училищния живот.

 

Описание на длъжността и основни приоритети:

В рамките на проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” Център Амалипе търси да назначи четири регионални координатора:

 • Северозападна България: обхваща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен
 • Североизточна България: обхваща областите Търговище, Шумен, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Разград
 • Югозападна България: обхваща областите София, София – област, Кюстендил, Пазарджик, Смолян, Пловдив
 • Югоизточна България: обхваща областите Сливен, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Бургас

Регионалният координатор:

 • Работи пряко с училищата, включени по проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” от съответния регион – посещава на място всяко от училищата минимум един път в месеца
 • Оказва методическа помощ по реализацията на педагогическите дейности
 • Подпомага работата с ученици, застрашени от отпадане и с ученици, отпаднали от образователната система
 • Осъществява мониторинг и контрол върху работата на училищата, включени в проекта, за реализиране на заложените в проекта дейности
 • Развива дейностите на организацията в образователната сфера (включително по реализацията на СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”)
 • Изготвя периодични доклади
 • Работи с документация

Информация за проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”  можете да намерите на:

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=41&lang=1

Прочети още: Център Амалипе набира Регионални координатори в сферата на образователната интеграция

ЦОИДУЕМ обявява Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения 33.8 - 2011 с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд - Будапеща

18 юли 2011

На основание чл. 3 и чл. 20 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на стратегическите приоритети на актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и плана за дейността на ЦОИДУЕМ за 2011 г., приет с решение на УС на ЦОИДУЕМ:

Приоритет 1: Пълноценна интеграция на ромските ученици чрез извеждане на ученици от обособени ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях

1.1. Проекти, насочени към подпомагане процеса на интеграция на учениците от ромски произход.

1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните училища.

1.3. Проекти, насочени към адаптацията на учениците, за които българският език не е майчин.

Приоритет 2: Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях

2.1. Проекти за повишаване на квалификацията на учители за работа в мултиетническа среда.

2.2. Проекти за въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение

2.3. Проекти за въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ)

Главната цел на конкурсната процедура е подпомагането на общините в осъществяването на образователна интеграция на учениците от обособени ромски квартали в приемни училища, както и насърчаването на партньорствата между местни власти и НПО в изпълнение на заложените цели и приоритети в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Максималната стойност на един проект е 40 000 лева.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 18.08.2011 г.

За повече информация: http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=80

Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен

Фондация „Америка за България” има удоволствието да обяви създаването на Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен. Пилотната програма ще бъде достъпна само за организации, които в настоящия момент са партньори на ФАБ по проекти, свързани с ученици в икономически неравностойно положение. Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 400 евро на ученик в рамките на една учебна година. Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните критерии:

1. Семейства с ниски доходи - доходът следва да бъде доказан със служебни бележки или други документи от работодателя или бюрата по труда. Родителите, които не работят на договор и не са регистрирани в бюро по труда - декларация, че нямат постоянна работа. Организациите могат да прилагат личната си преценка при дефинирането на ниския доход, но трябва да положат всички усилия за подбора на деца, които срещат истински икономически затруднения.

2. Проблем с големите разстояния - подбраните кандидати трябва да живеят на разстояние от училището, което изисква ползването на транспорт, за който е необходимо закупуването на абонаментна карта. Предимство имат учениците, които живеят в отдалечени от училището квартали или учат в съседни градове и села.

3. Общ успех, препоръка и есе - кандидатите за стипендия трябва да представят официален документ от училището (служебна бележка или др.) с информация за общия успех от предишната година, препоръка от техен учител и есе на тема „Какво мога да направя аз за подобряване на положението в ромската общност”.

Администриращите организациите сформират комисии за подбор на кандидатите, които трябва да включват членове на техния екип, учители и представители на местната общност. Комисиите преценяват кои от децата, които към момента участват в програми, финансирани от ФАБ, могат да получат стипендии. Важни критерии при избора са: ниски доходи на семейството, значително разстояние до училището, демонстрирана необходимост от подпомагане, среден успех в училище, престиж на средното училище, в което детето учи или е прието, както и репутацията на детето в общността (дали околните го смятат за сериозно и отговорно дете, заслужаващо доверие и т.н.).

Краен срок за кандидатстване за подпомагане е 30 юли 2011г.

Формуляр за кандидатстване можете да изтеглите от http://amalipe.com/

Формулярът и придружаващите документи мижете да изпратите на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и по обикновена поща: ЦМЕДТ «Амалипе», гр. Велико Търново, п.к. 113

Семинар с директорите от училищата, одобрени за втората година на проект "Превенция на отпадането на ромските ученици от училище"

 

Семинар за планиране на втората година от програмата за намаляване на отпадането на ромски деца от училище

 

На прага на летните отпуски и пръските от морски вълни, Център Амалипе проведе генерална среща-семинар с училищата, продължила от 2 до 6 юли. Участниците в нея са директори на училищата, които избрахме да се включат през втората година на проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”.  Проектът се реализира на национално ниво и се финансира от Фондация „Америка за България”. Целта му е в изградената мрежа от училища да се намали значително броят на отпадащите ученици, бепричинните отсъствия, както и да се повиши успеха на учениците. Проектът се надгражда върху методология за ефективната работа с ученици, родители и учители, чрез въвеждане на СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор», съвместни дейности с институциите, родителите и децата за мотивиране на учениците за активно участие в училищния живот и продължаване на образованието в гимназиална степен. Моделът, който прилагаме и във втората година от проекта, е познатият – съвместна работа между базово и пилотни училища, при който базовото е водещото училище, което ще оказва помощ на пилотните за задържане на учениците в класните стаи.

Проектът се реализира за втора година, като броят на училищата, включени в него нарастна от 35 на 100 училища от 20 области  от цялата страна. Във връзка с разширяването на проекта събрахме над 100 директора от училища, заявили желание да участват в това ни начинание. В продължение на четири дни екипът на Център Амалипе представи същността, целите на програмата, както и основните дейности, които тя предвижда. Училищата по области имаха възможност сами да откроят проблемите си и с оглед на целите на проекта сами да предложат методите и дейностите, които ще задържат и ще мотивират ефективно учениците им. Идеите, които се родиха във всяко училище по време на срещата ни,  ще бъдат заложени в индивидуалната програма за превенция на отпадането, която всяко едно от тях ще изготви. Център Амалипе ще подкрепи изпълнението на училищните програми чрез малки съвместни проекти на базово и пилотни училища, като същевременно с това ще оказва методическа помощ при реализирането й чрез осигуряване на екип от експерти в сферата на образователната интерграция.

Всички наши срещи са насочени към това да провокираме педагогическите екипи сами да осъзнаят проблема и да дадат свои решения за решаването им. Защото вярваме, че всяко дете е отличник, стига да бъде накарано да повярва в това.

Нашите участници споделиха:

«Чудесна инициатива, прекрасни хора, благородни намерения! Благодаря Ви за всичко видяно и преживяно! Колкото повече хора се докоснат до Вас и Вашите идеи, толкова по-добър ще стане света за всички деца!» , Теодора Божинова, ОУ «Хр.Ботев», с. Разлив; Иванка Иванова, ОУ «Хр.Ботев», с. Джурово.