Стипендии „Готови за успех” 2011 – прием на документи

Започва приемът на документи за стипендиантската програма „Готови за успех” за учебната 2011-2012 година. Срокът за кандидатстване е 9 октомври 2011г.

Стипендии "Готови за успех": „Готови за успех” е ежегодна инициатива на Фондация “Помощ за благотворителността в България”, в партньорство с Фондация “Сирак” , която осигурява стипендии на ученици и студенти, израснали без родители. Основно изискване към кандидатите е отличният успех, и в този смисъл, «Готови за успех» е не само социална програма, но и предприемаческа, защото награждава тези, които учат добре и са решени чрез образование да променят живота си. Средствата за стипендии се набират ежегодно от дарители – за всяка учебна година. Стипендиите са десетмесечни и се отпускат ежегодно след конкурс.

За кого са предназначени стипендиите "Готови за успех": за всички ученици и студенти без родители, които учат в държавни училища и университети. Стипендиите се отпускат за период от 10 месеца. През 2010г. наши стипендианти бяха 117 отлични студенти и ученици.

Какви са изискванията към кандидатите?

За студентите
• Да учите в редовна форма във висше държавно учебно заведение, акредитирано от Министерство на образованието и науката
• Да имате успех над 4,50 от предходната година / за студенти в първи курс на ВУЗ – общ успех от дипломата за завършено средно образование и оценка от приема във ВУЗ – средно над 4,50

За учениците
• Да учите в гимназиален курс, редовна форма на обучение в държавно училище
• Да имате успех над 5.00 от предходната учебна година

Какви документи са необходими за кандидатстване?*

За студентите:
1. За биологични и социални сираци и полусираци, отглеждани от близки и роднини или в приемни семейства - документи за доходи, копие от смъртен акт на починал родител
2. За социални сираци - документ от управителя на дома, в който са били отгледани Уверение от висшето учебно заведение, че са приети за редовни студенти
3. Копие от дипломата си за завършено средно образование и справка за оценките от приемните изпити (за студентите записани в 1 курс в текущата година)
4. Академична справка за успех от предходната година - за студентите след І курс
5. Декларация за получавани стипендии или помощи от други дарители
6. Заявление в свободен текст
7. Снимка
8. Декларация за съгласие при предоставяне на личните данни /изтегли образец/ от официалната страница: http://bcaf.bg/Bulgarian/NewsArticles2.aspx?article=25437

За учениците:
1. За биологични сираци и полусираци - документи за доходи на родителя, копие от смъртен акт на починал родител
2. За социални сираци - документ от управителя на институцията, в която живеят
3. Уверение от средното учебно заведение, че учат като редовни ученици в съответната гимназия (техникум)
4. Кандидатите представят справка за успеха от предходната учебна година
5. Заявление в свободен текст от кандидата, съдържащо актуален телефон за връзка 
6. Снимка
7. Декларация за родителско съгласие при предоставяне на личните данни на детето и семейството/изтегли образец/

от официалната страница: http://bcaf.bg/Bulgarian/NewsArticles2.aspx?article=25437

Документите се подават на адрес: София 1000, бул. Витоша 65, ет.2, получател: ФПББ (за стипендии „Готови за успех”).

*Забележка: Стипендиантите от предходни години, които кандидатстват отново, трябва да представят само уверение, че са записани в редовна форма в съответното училище или университет, като в уверението е посочен среден успех от предходната учебна година и актуален телефон.bulgarien keywords

 

Център Амалипе набира Регионални координатори в сферата на образователната интеграция

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – В.Търново обявява

свободно работно място за следната длъжност

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

 

Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 200 училища за въвеждане на интеркултурно и интерактивно образование, намаляване на отпадането на ромските деца от училище, активизиране на учениците и ангажиране на родителите с училищния живот.

 

Описание на длъжността и основни приоритети:

В рамките на проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” Център Амалипе търси да назначи четири регионални координатора:

 • Северозападна България: обхваща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен
 • Североизточна България: обхваща областите Търговище, Шумен, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Разград
 • Югозападна България: обхваща областите София, София – област, Кюстендил, Пазарджик, Смолян, Пловдив
 • Югоизточна България: обхваща областите Сливен, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Бургас

Регионалният координатор:

 • Работи пряко с училищата, включени по проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище” от съответния регион – посещава на място всяко от училищата минимум един път в месеца
 • Оказва методическа помощ по реализацията на педагогическите дейности
 • Подпомага работата с ученици, застрашени от отпадане и с ученици, отпаднали от образователната система
 • Осъществява мониторинг и контрол върху работата на училищата, включени в проекта, за реализиране на заложените в проекта дейности
 • Развива дейностите на организацията в образователната сфера (включително по реализацията на СИП “Фолклор на етносите – Ромски фолклор”)
 • Изготвя периодични доклади
 • Работи с документация

Информация за проект “Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище”  можете да намерите на:

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=41&lang=1

Прочети още: Център Амалипе набира Регионални координатори в сферата на образователната интеграция

ЦОИДУЕМ обявява Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения 33.8 - 2011 с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд - Будапеща

18 юли 2011

На основание чл. 3 и чл. 20 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на стратегическите приоритети на актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и плана за дейността на ЦОИДУЕМ за 2011 г., приет с решение на УС на ЦОИДУЕМ:

Приоритет 1: Пълноценна интеграция на ромските ученици чрез извеждане на ученици от обособени ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях

1.1. Проекти, насочени към подпомагане процеса на интеграция на учениците от ромски произход.

1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните училища.

1.3. Проекти, насочени към адаптацията на учениците, за които българският език не е майчин.

Приоритет 2: Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях

2.1. Проекти за повишаване на квалификацията на учители за работа в мултиетническа среда.

2.2. Проекти за въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение

2.3. Проекти за въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ)

Главната цел на конкурсната процедура е подпомагането на общините в осъществяването на образователна интеграция на учениците от обособени ромски квартали в приемни училища, както и насърчаването на партньорствата между местни власти и НПО в изпълнение на заложените цели и приоритети в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Максималната стойност на един проект е 40 000 лева.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 18.08.2011 г.

За повече информация: http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=80

Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен

Фондация „Америка за България” има удоволствието да обяви създаването на Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които се обучават в гимназиална степен. Пилотната програма ще бъде достъпна само за организации, които в настоящия момент са партньори на ФАБ по проекти, свързани с ученици в икономически неравностойно положение. Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 400 евро на ученик в рамките на една учебна година. Тези стипендии нямат ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните критерии:

1. Семейства с ниски доходи - доходът следва да бъде доказан със служебни бележки или други документи от работодателя или бюрата по труда. Родителите, които не работят на договор и не са регистрирани в бюро по труда - декларация, че нямат постоянна работа. Организациите могат да прилагат личната си преценка при дефинирането на ниския доход, но трябва да положат всички усилия за подбора на деца, които срещат истински икономически затруднения.

2. Проблем с големите разстояния - подбраните кандидати трябва да живеят на разстояние от училището, което изисква ползването на транспорт, за който е необходимо закупуването на абонаментна карта. Предимство имат учениците, които живеят в отдалечени от училището квартали или учат в съседни градове и села.

3. Общ успех, препоръка и есе - кандидатите за стипендия трябва да представят официален документ от училището (служебна бележка или др.) с информация за общия успех от предишната година, препоръка от техен учител и есе на тема „Какво мога да направя аз за подобряване на положението в ромската общност”.

Администриращите организациите сформират комисии за подбор на кандидатите, които трябва да включват членове на техния екип, учители и представители на местната общност. Комисиите преценяват кои от децата, които към момента участват в програми, финансирани от ФАБ, могат да получат стипендии. Важни критерии при избора са: ниски доходи на семейството, значително разстояние до училището, демонстрирана необходимост от подпомагане, среден успех в училище, престиж на средното училище, в което детето учи или е прието, както и репутацията на детето в общността (дали околните го смятат за сериозно и отговорно дете, заслужаващо доверие и т.н.).

Краен срок за кандидатстване за подпомагане е 30 юли 2011г.

Формуляр за кандидатстване можете да изтеглите от http://amalipe.com/

Формулярът и придружаващите документи мижете да изпратите на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , както и по обикновена поща: ЦМЕДТ «Амалипе», гр. Велико Търново, п.к. 113