Родители и приятели в час по Твоя час

Освен всички други предизвикателства, с които ни „зарадва“ новата учебна година  - нов образователен закон, нова образователна структира, нов проект „Твоят час“ ... ние доброволно решихме да си създадем още едно, защото именно в подобни предизвикателства се раждат малките творчески иновации, които могат да направят образователната ни система по-интересна, по-близка и по-полезна – за деца, родители и учители.

 

И така, след като проект Твоят час отвори възможността в училище да влязат неспециалисти, ние от Център Амалипе, заедно с десетките училища партньори в цялата страна, решихме да експериментираме и да видим какво би се получило ако родители и младежи влязат в учители и започнат да водят теми, които по една или друга причина не са намерили място в учебната програма досега – теми, свързани с толерантността, с ромската история и култура, с превенцията на ранните бракове, с възможностите за реализацията на младите хора в България, с това което ни дава образованието и как можем да получим качествено образование и в България, и в Европа. Да, вярно е, че това не са хора с педагогическо образование, това са хора обаче с огромно желание да предадат знанията, които имат. Нещо повече – голямата част от тях са представители на родителската общност. Какъв по-добър начин да провокираш и да привлечеш родителите, ако не когато те самите влязат в училище. Това е и един от начините „да скъсим дистанциите“, „да застанем в обувките на другия“ и да видим как се справя един учител, когато трябва да създаде от своя клас екип и да им ги преведе заедно през знанията и уменията, които иска да им предаде. Благодарим и на всички директори, които приеха това предизвикателство.

Ето как започнахме:

На 25, 26 и 27 ноември близо до Велико Търново се организира и проведе първото обучение на обучители по извънкласни дейности, предлагани от ЦМЕДТ „Амалипе“ по проекта Твоят час на МОН. Участниците в обучението бяха родители, младежи и приятели от партниращите ни училища по проекта „Всеки ученик ще бъде отличник“. От цялата страна се събраха желаещи да влязат в българското училище и да променят начина на представяне на знанията и предаването им на учениците. Участниците в обучението се подготвиха за ръководители на групи по темите формулирани от Центъра: „Мама и татко са страхотни училели“, „Младежта е толерантност и устрем за образование“ и „На училище в България и в Европа“.

 

Сред обучаваните имаше представители от различни възрастови групи, различни етноси и различни професии. Това, което обединяваше тези ентусиазирани участници беше желанието им да се запознаят с новата за тях ролята на преподавателя и да приемат предизвикателството да се изправят пред нашите деца и да им споделят това, което са научили от живота и с помощта на екипа на ЦМЕДТ „Амалипе“.

Трите обучителни дни бяха наситени от творчески задачи, професионални казуси и много положителни емоции, породени от новото поприще, в което се впускат тези смели хора. Да застанеш пред нашите деца в училище и да ги привлечеш да останат и да слушат това, което искаш да им кажеш е едно огромно предизвикателство за всеки човек от българското общество. В края на третият ден участниците вече имаха по-високо самочувствие и по-голяма увереност в себе си. Екипът на Център „Амалипе“ раздаде своите знания, умения, увереност и сърцатост на обучителите. Разделяйки се всеки получи уверението, че няма да е сам в това смело начинание и може да разчита за различна подкрепа и съдействие от целият екип на „Амалипе“.

На добър час в Твоят час на нашите обучители!!!

Дейности, реализирани от Център Амалипе в рамките на проект „Твоят час“

Извънкласна дейност „Мама и татко са страхотни учители”

Описание: Обучението е насочено към два проблема: неангажираността на част от родителите към дейността на училището и липсата на достатъчно форми на интеркултурно образование, представящи традициите на различните етноси. Извънкласната дейност цели да превърне училището в привлекателно място за учениците и родителите от всички етноси, като им даде възможност да изследват, представят и се запознаят с основни елементи от традициите, фолклора и културата на различните етноси в България.

Заниманията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като в тях ще участват както ученици, така и техните родители. Ръководителят ще бъде представител на местната общност, минимум 10 занятия ще бъдат водени от родители. Ще бъдат изследвани и представени семейните и календарните празници, приказния и песенния фолклор на етносите, чиито деца се обучават в училището. Ще бъде организиран цикъл от събития „календар на етносите”. Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието и дейността на училището.

Изисквания: Предназначени за ученици от 1 до 12 клас. В дейностите ще участват и техните родители

Извънкласна дейност „Младежта е толерантност и устрем за образование”

Описание: Обучението е насочено към два проблема: отпадането на много ученици в прогимназиален и гимназиален етап(поради ниска мотивация, ранни женитби и др.)и проявите на нетолерантност у учениците и техните родители. Извънкласната дейност цели да намали и напълно преодолее отпадането на ученици в прогимназиален етап(вкл. поради ранни женитби и ниска мотивация), да увеличи чувствително процента на учениците, които продължават в гимназиален етап и да повиши тяхната мотивация за образование. Дейността цели също така да формира толерантност и приятелство между ученици и родители от различни етноси, като подпомогне преодоляването на негативни стереотипи и предразсъдъци.

Заниманията ще следват подхода „връстници обучават връстници”, като ръководители на групите ще бъдат младежи – студенти или наскоро завършили. Занятията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще включват дискусии, презентации, тематични филми, индивидуални беседи със семействата и с младежите относно вредата от ранните женитби и необходимостта от продължаване на образованието. 

Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието.

Изисквания: Предназначени за ученици в прогимназиален и гимназиален етап. В част от дейностите ще участват и техните родители

Извънкласна дейност „На училище в България и в Европа”

Описание: Обучението е насочено към три проблема: отпадането на много ученици поради сезонна / временна миграция на семействата в чужбина, липсата на познания у учениците и техните родители за задълженията в сферата на образованието и неангажираността на част от родителите към дейността на училището. Извънкласната дейност цели да намали отпадането на ученици пароди сезонна миграция в чужбина като запознае учениците и техните родители с изискванията за задължително образование в България и основните държави на миграция в ЕС(Германия, Нидерландия, Белгия, Франция, Испания и др.), повиши мотивацията им за образование и в частност – за подкрепа на училището в родното населено място.

Заниманията ще бъдат реализирани по интерактивен начин, като ще участват както ученици, така и техните родители. С тях ще бъдат проведени дискусии, презентации на изискванията към новодошлите в различните държави на ЕС(съгласувани със съответните посолства), симулативни игри, проучване на нагласите за сезонна миграция, индивидуални беседи със семействата на учениците за необходимостта от подкрепа на образованието и на училището в родното населено място. 

Като продукт от изпълнението на дейността ще бъде съставена база данни за семейната среда на участващите ученици и нагласите на родителите за подкрепа на образованието.

Изисквания: Предназначени за ученици от населени места, в които е налице тенденция за отпадане от училище поради сезонна миграция на семействата. В дейностите ще участват и техните родители.

" Повече заедно"

На 21. XII. 2015 г. под ръководството на г-жа Любомира Димова, класен ръководител на V клас, се проведе интерактивна родителска среща под наслов "Повече заедно". Тя не беше познатата такава, разглеждаща успеха и дисциплината на учениците, а отвори нова страница във взаимоотношенията ученик-родител, които те заедно трябваше да напишат тази вечер.

11201142 1542024869443537 1425761950160502808 o
Целта на подготвените игри бе ученик-родител да се доближат повече един до друг в името на общата цел - да вървим в житейския си път ЗАЕДНО - с много обич, нежност и взаимно разбиране.
Срещата започна с играта "Лепящи листчета" - всяка двойка родител-дете прочете крилата мисъл, свързана с ученето, човешките взаимоотношения и характери. Много нежни думи, признания и градивна критика се чу по време на втората игра "Представяне с три думи". Всеки родител и дете с три думи охарактеризира другия. Погледите един към друг при тяхното изричане бяха красноречиво доказателство за взаимността на чувствата между родител и дете.
Мотото на следващата игра беше - "Всички сме различни." Всеки трябваше със затворени очи да сгъне бял лист няколкократно, като след всяко сгъване трябваше да откъсне горния ляв ъгъл. Когато накрая всеки разгъна своя лист, се видя, че един с един те не си приличат, защото имаме равни права, но имаме и правото да творим различна красота.

11165184 1542024092776948 8884568741441184138 oВ играта "Доверие" предварително беше подреден комплекс от препятствия, които родителите трябваше да преминат със затворени очи, напътствани словесно от своето дете. Играта имаше за цел да покаже доколко може да се разчитат един на друг. Животът сервира много предизвикателства. В такъв момент е важно да можем да разчитаме на някого, най-често на родителя, понякога на детето си. Очите са завързани, защото само този, на когото вярваш безусловно може да ти бъде опора във всяка ситуация.
Много красота, интересни хрумвания присъстваха при изработването на коледните табла. Основният принцип беше ЕДИНСТВО, ТВОРЧЕСТВО, КРАСОТА. В тяхното изработване се включиха родители, ученици и учители. Удовлетворението беше всеобщо.
Емоционално, със сълзи на очи, бяха връчени грамотите на учителите в начален курс г-жа Ивелина Урджанова и г-жа Гинка Керина. Чрез тях децата изразиха своята признателност за грижите, търпението и обичта, с която са били обградени в първите им години в училище.
11058701 1542023779443646 2107125861099466844 oСрещата завърши с притчата "Двете тухли" - една страшно поучителна история. 

Това, което следва като поука от нея е, че всеки има своите две "криви тухли", но съвършените са неимоверно повече. Когато погледнем за тях: нещата вече не изглеждат толкова лоши. Тогава можем не само да живеем в мир със себе си, без да изключваме недостатъците си, но и да се радваме на съжителство с родители, съученици, учители.

Накрая г-жа Димова отправи послание към родителите, а именно, че с обич, нежност, подкрепа и разбиране, стръмния и дълъг път пред децата ще извървят ЗАЕДНО в правилната посока.

Интерактивна родителска среща

Г-жа Оля Тянковска проведе интерактивна среща в НУ "Св.св. Кирил и Методий, с. Борец по проект "Всеки ученик ще бъде отличник".

Картина1

Основната цел на срещата бе да се насърчи родителите за активно участие в ученическия живот на децата си, който отсега нататък предстои да стане неизменна част от развитието им като личности.  "Не е важно само какво казваш, но и как го казваш!". С тази притча започна дискусията за доверието, опознаването, концентрацията,  работата в екип и нуждата от ефективност при работата с родителите. 

Картина2

Интерактивните игри допринесоха за позитивното настроение на малки и големи, които преминаха през множество препядствия заедно и успяха да създадат уютна атмосфера. Като резултат от изказаните мнения и споделените добри практики бе изготвено
"Портфолиото на успешния родител".

Срещата завърши с емоционално изпълнение на ученици, които представиха забавна коледна програма с много песни и танциУспешната комуникация и доброто взаимодействие между родители и учители е от изключителна важност, не само за самите тях, а и за децата. Това би спомогнало за по-ефективно образование и възпитание!

 

 

 

Активни родители в гр. Гоце Делчев създадоха клуб за по-доброто бъдеще на децата си

За повечето хора 15-ти ноември може да е поредният работен ден в календарната седмица, но за Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Яворов“ в гр. Гоце Делчев е празник! Новоприсъединеното училище в мрежата на „Амалипе“ по програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ създаде родителски клуб от активни родители под надслова „За успеха на нашите деца – днес и в бъдеще“.

 

По думите на директора на училището г-н Ангел Живков, родители и учители ще търсят и намират общи решения и най-добрите подходи за справяне с предизвикателствата от ежедневието, с цел подобряване на живота на всички и постигането на мечтите на децата ни. Заедно те ще организират дейности, за да предпазят децата от отпадане от училище, за намаляване броя на безпричинните отсъствия, за издигане на имиджа на училището, за обогатяване на материалната база и одухотворяване на училищната атмосфера.

 

Колеги, пожелаваме Ви да постигате набелязаните цели с хъс и вдъхновение!

На добър час!