Да накараш децата да мечтаят ...
Приложение на компютърните технологии в обучението по английски език на деца билингви
Изграждане на мотивация у учениците роми за учене по българския език /4. клас/
Ученическото портфолио като елемент от плана за индивидуална работа при превенция на изоставането
Oбразователни модели за работа с ученици билингви от ромски произход
Клубната дейност като средство за ограничаване отпадането от училище
Различни, но заедно
Летните лагери „Заедно напред” - успешна практика за намаляване на отпадането на ромските деца от училище и стимулиране на образователната им мотивация
Ученическият парламент - дейност за ограничаване отпадането на ромските деца от училище и средство за борба с агресията между учениците
Различни, но заедно, или как да научим децата да обичат училището