Споделяме за споделения опит

Петя Русинова – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци

 

В цялостната система на българското образование обучението на педагогическите специалисти не е изолиран или стихиен процес. Той изисква планиране с ясно целеполагане и организация за постиганe на същата тази цел. Обмяната на добри практики, като форма на обучение, се оказва една от най-работещите и полезни дейности на различни нива, с различни организатори и участници. В хода на тази дейност естествено възникват въпроси и техните отговори определят характера и нивото на обучение: Защо споделяме? Какво споделяме? Пред кого споделяме?

ОУ „Н.Й.Вапцаров”с.Селановци е училище със 174 ученици с различен етнически произход - 53 % българи и 47% роми.  Деветнадесет педагози работят за успеха на всяко дете. Имаме осъзната мисия. Имаме желана визия. Реализираме ги чрез целенасочени дейности в полза на децата и чрез проекти :„Всеки ученик ще бъде отличник”, финансиран от Център „Амалипе”,“Училището като център на общността”, финансиран от НМД,„И аз мога…”, финансиран от ЦОИДУЕМ, „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по ОП НОИР. Дейностите на всеки един от тях могат да бъдат обект на споделяне  на идеи и анализ на постижения или предизвикателства.  

Съгласно плана за обучение  на РИО – Враца на 21.04.2016г.- в навечерието на Деня на Земята, в  училището  се проведе форум за обмен на добри практики с директори и учители от областта на тема: „Ефективен учебно-възпитателен процес в условията на обучение в мултикултурен клас”. Събитието премина под надслов:” Земя, ти имаш хляб…за всички”. Като домакини предвидихме разнообразие на дейности, оригинални идеи за посрещане, регистрация и „отвеждане” до избраната за наблюдение практика.

                  

                                                      

                                   

Поканихме за участие родители, изявени членове на общността – всички традиционни партньори на училището. Над 80 гости и 90 участници станаха съпричастни към една от осемте предложени практики и се включиха в професионалната дискусия след тях.   Присъстваха представители на 17 училища от област Враца – директори и учители, Лорета Колева –  Ст. експерт по организация на средното образование, Пламенка Ангелова – Ст. експерт по начално образование и Гергана Василева -  Ст. експерт по математика и информатика от РИО Враца, Росица Койнова – кмет на селото, Йонка Данова – координатор за район Северозапад на Център АМАЛИПЕ, Йоана Делчева – представител на Фондация „Заедно в час”, Камелия Мерджева и Петя Еленкова  - представители на община Оряхово, Иво Йорданов – Гл.редактор на вестник “Враца днес”.

Учителите и учениците показаха следните практики:          

1.Час на класа - първи клас - Тема „Приказка за доброто“ - Старши учител - Детелина Гергова

Цел: Изучаване на традициите и обичаите в условията на мултикултурна образователна среда, като стремеж за съхраняване  на „доброто” в човешките взаимоотношения. Приложение на инициатива за наставническо взаимодействие между ученици от различни възрастови групи – първи – пети клас.

Акценти: Откриване на доброто в приказни  образци от фолклора на етносите.  Подготовка за лазаруване – заедно вием венци и китки.Вдъхновени от светлите празници - да бъдем добри!

                            

2.Занимания по интереси -  „Фолклор на етносите - ромски фолклор“–втори  клас - Тема „Хлябът от моите ръце“ -  Старши учител Йорданка Петрова и възпитател Цветелина Тошева

Цел: Разширяване знанията на учениците в мултикултурна среда за християнския празник Лазаровден.

Акценти: Месене и изработване на Лазарска кукла. Разкриване значението на хляба в живота на българина.       

                                                  

3.Занимания по интереси  - „Фолклор на етносите-ромски фолклор“ - трети клас - Тема „Пъстър, пъстър празник“ - Старши учител Даниела Бабулска и възпитател Красимир Илиев

Цел: Разширяване знанията на учениците в мултикултурна среда за християнските празници Лазаровден, Цветница и Великден – формиране на умения за събиране и използване на информация.

Акценти: Изработване на информационни постери и изработване на  великденска украса.

                               

4.Забавна математика - четвърти клас - Тема „Всички заедно с математика в градината на баба“ - Главен учител Даниела Кунчева и старши възпитател Иванка Савчева

Цел:  Практическо приложение на знанията по математика във всекидневния живот, поднесени по забавен и атрактивен начин.

Акценти: Работа с динамичен софтуер, решаване на логически задачи, работа с клечки.    

                                    

5. Кръжок „И аз го мога“ - Смесена група -  (включително и ученици със СОП) -   Тема „Декупажна техника за изработване на икони“ - Ресурсен учител Соня Ангелова

Цел: Усвояване и прилагане на практика на техниката „Декупаж“ върху различни повърхности (камък, мраморна плоча). Добиване на желание за труд, работа в колектив и положителни емоции от постигнатия резултат. Взаимопомощ и умения за общуване извън учебния час.

Акценти: Предварителна подготовка - да разучат за традициите  при празнуването на най-големия и почитан празник на годината в българския народен календар-Великден при различните етноси. Анализ на Великденски символи. Изработване на икона с изображението на Христос или Богородица с Младенеца (защо точно тях?)

                                       

6. Групова работа по БЕЛ - Ученици със СОП от прогимназиален етап - Ресурсен учител Петя Георгиева - Изпълнение на дейност по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Цел: Постигане на индивидуално ниво на функционална грамотност по Български език и литература при работа с деца със специални образователни потребности

Подцел: Усвояване на четене с разбиране чрез отговаряне на въпроси, свързани с текст / народна приказка/. Затвърждаване на правописни и пунктуационни правила в писмената реч

Акценти: Работа с непознат текст. Осъществяване на междупредметна връзка – Български език и литература и  Биология и здравно образование. Нравствена категоризация - работа с опозицията добро/зло и спазване на правила в ежедневието.

                                    

7. Индивидуална логопедична подкрепа - Ученик от начален етап - Логопед Лидия Илиевска - Изпълнение на дейност по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Цел: Корекционни: правилна диференциация на поставения звук. Образователни: обогатяване на речника. Възпитателни: формиране на самоконтрол

Акценти: Развитие на фонематичния слух. Формиране на мотивация за работа и предизвикване на интерес към занятията

                              

8. Кръгла маса -  „Откровено…в името на децата ни“- с участието на родители,учители и партньори - Модератор: Виктория Костадинова – психолог по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Цел: Да осъществим позитивен диалог, относно силните и слабите страни на общността като формиращ фактор за развитието на детската личност. 

       - Заедно да постигнем разбиране за необходимостта от ясни и балансирани отговорности  у тези, от които зависи бъдещето на нашите деца.

Акценти: Представяне на резултатите от проведена анкета „ Училището като център на общността в Селановци ” по Проект на Национална мрежа на децата „Училището като център на общността”. Прецизиране на силните и слабите страни на общността. Набелязване на мерки за преодоляване на проблемите. Даване на визия за училището като източник на ресурси  за справяне. Какво ни пречи да живеем добре ?

                                        

Участниците в Форума споделиха впечатления от наблюдаваното, собствен опит  и идеи в проведената дискусия на тема „Ефективен учебно-възпитателен процес в условията на обучение в мултикултурен клас” . В хода на дискусията се оформиха следните акценти:                                                                

-           Дейностите по проекти са реализирани допълнителни възможности за всички  деца и обогатен опит за педагозите;

-          Демонстрираните практики до голяма степен покриват дейности от  приетата нова областна стратегия за превенция на отпадането;

-          Индивидуалният подход и екипната професионална работа са най-успешни  при ученици с и без затруднения;

-          Идентифицирана е необходимост от професионална подготовка за селановските деца в селановското училище /възможна реализация чрез обединено училище  - по новия закон/

-          Учителската професия – реализирано наставничество между новоназначени и учители с опит

 Участието във  Фестивал “ Отворено сърце” във”Велико Търново от 3 до 5 юни 2016 е друга  емоционална форма за споделяне на добри практики и техните реални резултати. Във Фестивала участвахме с композиция  “Докосни ме - за късмет!”  с ръководител Нина Димитрова.Танцов състав “Искрица” изпълни “Игривата циганка” по музика на Дико Илиев,  танцов състав “Хлапета” - танц“Коминочистачи”, а Ателие “И аз го мога…” с ръководител Соня Ангелова показа декупажна техника за изработване на икони върху камък.

                                           

Какво можа да види публиката? -Интересни идеи за участие и представяне, спазване на правилата, определени от организаторите, толерантно приемане на “другия” – познат или непознат, възрастен или дете, впечатляващо добро настроение /неподвластно на капризите на времето/ и възторжени аплодисменти за успехите на другите участници.

 Какво видяхме ние?  -Желание у организаторите всички участници да са щастливи,  идеи за партньорства, изяви, униформи и сценични решения, одобрение в очите на другите участници и  случайните минувачи, принадлежност към едно голямо ”семейство”, в което всеки успява, благодарение на подкрепата на другите.

Какво получихме? - ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА КМЕТА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ .

За финал:   Споделянето на добри практики в образованието е един от най-успешните начини да се заимстват, генерират и реализират нови идеи с гарантиран положителен ефект за всеки ученик.