Добри практики и създаване на механизъм за превенция на отпадането на ромските ученици от училище чрез родителски клубове и ученически парламент
Интеркултурното образование като средство за намаляване отпадането на ромските деца от училище
Училищна програма за превенция на отпадането на ученици от училище в ОУ „Васил Левски”, с. Видраре, общ. Правец
Ученици, учители, родители – заедно
Дейности за ограничаване отпадането на ромски деца от училище
Ефективност в работата за намаляване на отсъствията и отпадналите ученици на ниво училище – добри практики от област Враца
Дейности и инициативи за ограничаване отпадането на ромските деца от училище в ОУ„Любен Каравелов”, град Пещера
Училището – пъстър свят на моите мечти
Нашето училище - сигурна и надеждна гаранция за привличане и задържане на деца от различен етнически произход
Oбразованието и мултикултурният диалог – основа за интеграцията на малцинствата в ОУ „Отец Паисий“, село Радомирци, община Червен бряг