УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО: КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ
Подпомагане на студенти от специалност ”Социална педагогика” за превенция на отпадащи от училище деца от ромски произход
Eкипно обучение по български език в мултикултурна образователна среда (1. – 4. клас)
Интерактивни методи на обучение в ранна детска възраст при деца билингви
Подпомогна ли Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ромската образователна интеграция през периода 2007 – 2012 г.?
Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители
Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост на децата в условията на интеркултурна среда
Въздействието на програмата
ТЕОРЕТИЧНА И НОРМАТИВНА РАМКА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Езиковото образование на деца от етнически малцинствени общности - мисия на учителя и на цялото българско общество