Работна среща с базови учители "С внимание към всяко дете"

В дните между 10 и 12 Март в гр. Лясковец, Център „Амалипе” организира тридневна работна среща с базовите учители на училища-участници в проект „Превенция на отпадането на ромските деца от училище”. Проектът е тригодишна програма, която се финансира от Фондация „Америка за България” и цели да обхване в края на третата година над 200 училища на територията на страната.

В началото на срещата Деян Колев представи общото развитие на проекта до момента. По време на последвалите фокус групи „С внимание за всяко дете” разгледахме отделни случаи на застрашени деца, учителите споделиха методите с които са предотвратили случаи на отпадащи деца, обсъдихме трудностите, които са срещнали при работата си до момента. Обмениха се нови идеи за задържането на децата в училище. Всеки базов учител представи  съвместната работа на своето с пилотното му училище с акцент към задържането на децата в училище.

Главния акцент бе поставен върху разглеждането на конкретни случаи на отпаднали / застрашени деца в пилотните и базовите училища, методите, които базовите учители са използвали за решаване на казусите и резултатите от съвместни дейности на базовите и пилотни училища. Именно индивидуалният подход и идеята, че училището трябва да бъде място за всяко дете са водещите в този проект.

Обсъдихме и методическите насоки, които Център „Амалипе” разработи съобразно специфичната обстановка във всяко от 35-те училища. Те бяха представени от нашия експерт проф.Мария Баева, която сподели, че индивидуалният подход към всеки един случай на застрашен / отпаднал ученик и вниманието което се обърща към всяко едно дете е най-добрият и успешен метод за задържане на децата в училище. Още при предходната среща с директори на училищата изкристализираха няколко основни дейности, необходими за успешното задържане на ромските деца в училище, които бяха обсъдени и с базовите учители. За създаването на благоприятна мултиетническа среда в училище е необходимо учредяването на активно действащо училищно настоятелство, в което да бъдат включени и родители от общността. Всяко училище ще организира своеобразен родителски клуб, чрез който ще бъдат привлечени към училищния живот родители от всички етноси.

Някои от училищата вече го направиха. „На 8 март успяхме да привлечем 40 % от родителите  в пилотното училище. Децата поздравиха майките си със стихове и им подариха сувенир, изработен от тях в учебните часове. Използвахме случая и презентирахме темата за ранните бракове, с надеждата да сме повлияли поне на едно семейство. Някои осъждат тези действия, но има и такива, които държат на традицията. Но най-големият ни успех бе сформирането на родителски клуб изцяло по желание на родителите. Опитахме се да бъдем максимално конкретни по отношение на техните ангажименти и отговорности и се надяваме на значителен успех в бъдещите ни общи дейности. Благодарим ви за ценните съвети, които получаваме на тези работна срещи” - сподели с нас базовия учител на пилотното училище ОУ „Васил Левски” с. Видраре.

Започва и работата по организирането на родителски лектории,  на които ще се обсъждат наболели теми и проблеми в училището на техните деца, както и обществено ангажиране на младежи и ученици, които са показали добри резултати в училище като ученици - наставници. Този модел нарекохме «Връстници помагат на връстници», тяхните дейности ще бъдат свързани с  изпълняване на съвместен план за работа със застрашения ученик и решаването на проблеми, свързани с отпадането от училище на тените връстници.

Всички подходи и методи, които се разработиха в последните своеобразни „работилници за идеи”започват успешно да се прилагат и превръщат в добри практики по задържане на децата. За нас е от изключителна важност фактът, че колегите усещат себе си, като един екип. Вече  доказваме на практика, че наистина „Заедно можем повече” - бе последното изречение на Деян Колев!