Семинар с директорите от училищата, одобрени за втората година на проект "Превенция на отпадането на ромските ученици от училище"

 

Семинар за планиране на втората година от програмата за намаляване на отпадането на ромски деца от училище

 

На прага на летните отпуски и пръските от морски вълни, Център Амалипе проведе генерална среща-семинар с училищата, продължила от 2 до 6 юли. Участниците в нея са директори на училищата, които избрахме да се включат през втората година на проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”.  Проектът се реализира на национално ниво и се финансира от Фондация „Америка за България”. Целта му е в изградената мрежа от училища да се намали значително броят на отпадащите ученици, бепричинните отсъствия, както и да се повиши успеха на учениците. Проектът се надгражда върху методология за ефективната работа с ученици, родители и учители, чрез въвеждане на СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор», съвместни дейности с институциите, родителите и децата за мотивиране на учениците за активно участие в училищния живот и продължаване на образованието в гимназиална степен. Моделът, който прилагаме и във втората година от проекта, е познатият – съвместна работа между базово и пилотни училища, при който базовото е водещото училище, което ще оказва помощ на пилотните за задържане на учениците в класните стаи.

Проектът се реализира за втора година, като броят на училищата, включени в него нарастна от 35 на 100 училища от 20 области  от цялата страна. Във връзка с разширяването на проекта събрахме над 100 директора от училища, заявили желание да участват в това ни начинание. В продължение на четири дни екипът на Център Амалипе представи същността, целите на програмата, както и основните дейности, които тя предвижда. Училищата по области имаха възможност сами да откроят проблемите си и с оглед на целите на проекта сами да предложат методите и дейностите, които ще задържат и ще мотивират ефективно учениците им. Идеите, които се родиха във всяко училище по време на срещата ни,  ще бъдат заложени в индивидуалната програма за превенция на отпадането, която всяко едно от тях ще изготви. Център Амалипе ще подкрепи изпълнението на училищните програми чрез малки съвместни проекти на базово и пилотни училища, като същевременно с това ще оказва методическа помощ при реализирането й чрез осигуряване на екип от експерти в сферата на образователната интерграция.

Всички наши срещи са насочени към това да провокираме педагогическите екипи сами да осъзнаят проблема и да дадат свои решения за решаването им. Защото вярваме, че всяко дете е отличник, стига да бъде накарано да повярва в това.

Нашите участници споделиха:

«Чудесна инициатива, прекрасни хора, благородни намерения! Благодаря Ви за всичко видяно и преживяно! Колкото повече хора се докоснат до Вас и Вашите идеи, толкова по-добър ще стане света за всички деца!» , Теодора Божинова, ОУ «Хр.Ботев», с. Разлив; Иванка Иванова, ОУ «Хр.Ботев», с. Джурово.