Стипендии „Готови за успех” 2011 – прием на документи

Започва приемът на документи за стипендиантската програма „Готови за успех” за учебната 2011-2012 година. Срокът за кандидатстване е 9 октомври 2011г.

Стипендии "Готови за успех": „Готови за успех” е ежегодна инициатива на Фондация “Помощ за благотворителността в България”, в партньорство с Фондация “Сирак” , която осигурява стипендии на ученици и студенти, израснали без родители. Основно изискване към кандидатите е отличният успех, и в този смисъл, «Готови за успех» е не само социална програма, но и предприемаческа, защото награждава тези, които учат добре и са решени чрез образование да променят живота си. Средствата за стипендии се набират ежегодно от дарители – за всяка учебна година. Стипендиите са десетмесечни и се отпускат ежегодно след конкурс.

За кого са предназначени стипендиите "Готови за успех": за всички ученици и студенти без родители, които учат в държавни училища и университети. Стипендиите се отпускат за период от 10 месеца. През 2010г. наши стипендианти бяха 117 отлични студенти и ученици.

Какви са изискванията към кандидатите?

За студентите
• Да учите в редовна форма във висше държавно учебно заведение, акредитирано от Министерство на образованието и науката
• Да имате успех над 4,50 от предходната година / за студенти в първи курс на ВУЗ – общ успех от дипломата за завършено средно образование и оценка от приема във ВУЗ – средно над 4,50

За учениците
• Да учите в гимназиален курс, редовна форма на обучение в държавно училище
• Да имате успех над 5.00 от предходната учебна година

Какви документи са необходими за кандидатстване?*

За студентите:
1. За биологични и социални сираци и полусираци, отглеждани от близки и роднини или в приемни семейства - документи за доходи, копие от смъртен акт на починал родител
2. За социални сираци - документ от управителя на дома, в който са били отгледани Уверение от висшето учебно заведение, че са приети за редовни студенти
3. Копие от дипломата си за завършено средно образование и справка за оценките от приемните изпити (за студентите записани в 1 курс в текущата година)
4. Академична справка за успех от предходната година - за студентите след І курс
5. Декларация за получавани стипендии или помощи от други дарители
6. Заявление в свободен текст
7. Снимка
8. Декларация за съгласие при предоставяне на личните данни /изтегли образец/ от официалната страница: http://bcaf.bg/Bulgarian/NewsArticles2.aspx?article=25437

За учениците:
1. За биологични сираци и полусираци - документи за доходи на родителя, копие от смъртен акт на починал родител
2. За социални сираци - документ от управителя на институцията, в която живеят
3. Уверение от средното учебно заведение, че учат като редовни ученици в съответната гимназия (техникум)
4. Кандидатите представят справка за успеха от предходната учебна година
5. Заявление в свободен текст от кандидата, съдържащо актуален телефон за връзка 
6. Снимка
7. Декларация за родителско съгласие при предоставяне на личните данни на детето и семейството/изтегли образец/

от официалната страница: http://bcaf.bg/Bulgarian/NewsArticles2.aspx?article=25437

Документите се подават на адрес: София 1000, бул. Витоша 65, ет.2, получател: ФПББ (за стипендии „Готови за успех”).

*Забележка: Стипендиантите от предходни години, които кандидатстват отново, трябва да представят само уверение, че са записани в редовна форма в съответното училище или университет, като в уверението е посочен среден успех от предходната учебна година и актуален телефон.bulgarien keywords