Заседание на ЦОИДУЕМ

На 7 октомври се проведе заседание на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. В него участваха Заместник-министър М. Дамянова, Главният секретар на МОМН Красимир Вълчев, Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов, Заместник- директорът Янита Манолова, членове на УС. Присъстваха и всички членове от квотата на гражданските организации – проф. Ирина Колева, Румян Сечков (Фондация С.Е.Г.А.) и Деян Колев (Център Амалипе).

Основната обсъждана тема бе как да се оптимизира правителствената политика за намаляване на неизвинените отсъствия и отпадането на учениците от училище. Бяха взети следните решения:

1. Ще бъде сформиран съвместен екип на МОМН и АСП, както и екипи на регионално и местно ниво, които ще проследяват за случаи на застрашени от отпадане и ще планират съвместни дейности относно намаляването на риска;

2. МОМН ще заложи – чрез новия Закон за училищното образование и чрез нормативни документи – изискването всяко училище да изготви своя Училищна програма за намаляване на отпадането;

3. ЦОИДУЕМ ще постави като условие при кандидатстването с проекти всяко училище да има одобрена Училищна програма за превенция на отпадането;

4. МОМН ще финансира чрез национална програма изпълнението на дейностите по Училищните програми за превенция на отпадането в училищата, в които учениците допускат неизвинени отсъствия над средния брой за страната. Пилотно такава национална програма ще бъде въведена още от 2012 г.

 

В отговор на въпроси, Главният секретар Красимир Вълчев уточни, че в момента се обсъжда преструктуриране на групите общини при определяне на единните разходни стандарти, което ще доведе до по-високо финансиране на училищата в селските райони, които не са средищни или защитени – на този етап това са училищата, които се оказаха в най-голяма степен не-дофинансирани след въвеждането на делегираните бюджети. Г-н Вълчев пое също така ангажимент да провери какви са възможностите да бъде финансирано транспортирането на ученици в 9 и 10 клас от населените места, в които няма средни училища до гимназиите, в които те се обучават – според Деян Колев тази мярка ще увеличи процента на ромските младежи от селата, които завършват средно образование.