Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" обявява нови конкурсни процедури за образователна интеграция


Драги колеги, ето четири възможности за кандидатстване по ОП "Развитие на човешките ресурси", насочени към сферата на образователната интеграция. Желаем Ви успех и най-важното - спазвайте сроковете :)
BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”


Министерство на образованието, младежта и науката, чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", в качеството си на Договарящ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",кани

Министерство на образованието, младежта и науката, представлявано от Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието" съгласно заповед № РД09 - 700/ 28.05.2011 г. в качеството му на конкретен бенефициент да подаде проектно предложение съгласно приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Номер и име на процедурата: BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора"

Целта на настоящата схема е да се създадат условия за развитие на потенциала на личността на учениците с оглед бъдеща социална и професионална реализация.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 100 000 000 лв.

Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите се изпълняват на територията на Р България

Допустими дейности:

1. Подбор на училища за включване в настоящата операция;

2. Организиране и провеждане на дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот, както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;

3. Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;

4. Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на личните и социални умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните училища;


Крайният срок за подаване на проектно предложение е 5.12.2011 г., 16.30 час.

 

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=522

 

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

 

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства" 
Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" стартира операция BG051PO001-4.1.05 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват общини, училища, детски градини, висши училища и организации с нестопанска цел, регистрирани съгласно действащото законодателство в Република България

Приемането на проектни предложения ще бъде без ограничения в срока на действие на схемата.

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=524

 

BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”

МОМН набира проекти по програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система" 
Министерството на образованието, младежта и науката чрез Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" стартира операция BG051PO001-4.1.06 "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система", която ще се реализира на територията на цялата страна и ще се финансира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. от Европейския социален фонд и националния бюджет.

 

Операцията е на обща стойност 7 000 000 лева.

За тези средства могат да кандидатстват училища, общини и регистрирани организации с нестопанска цел.

Краен срок за представяне на предложенията е 16 януари 2012 г., 16.30 ч.

 
За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=525
 
 

BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение"

В рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение".

Общ бюджет на процедурата: 10 000 000 лв.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието".
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 28 ноември 2011г., 16:30ч.

За повече информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=518