Норвежкият финансов механизъм - дискутира ромската интеграция

Работна среща по повод включването на темата за интеграция на ромите в Норвежкия финансов механизъм (2009 – 2014) се проведе на 25 ноеври в Министерски съвет, София. В срещата участваха Жолт Тосцеги (ръководител за България и Румъния на Норвежкия финансов механизъм), Анелия Грозданова (Директор на дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” в администрацията на Министерски съвет), Светла Семерджиева (ръководител на програма „Финансов механизъм на ЕИП” в Посолството на Кралство Норвегия), Георги Кръстев (Заместник-прдседател на НССЕИВ), представители на Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието. Център Амалипе бе представен от Деян Колев.

Необходим е по-целенасочен (таргетиран) подход за да се подпомогне ромската интеграция, посочи в експозето си Жолт Тосцеги. Затова в меморандума за Норвежкия финансов механизъм, подписан между българското и норвежкото правителства на 17 юни е предвидено 10 % от средствата по пет програми да бъдат използвани за проекти, насочени към ромите. Тези програми са Деца и младежи в риск (програмен оператор: МОМН), Обществено здраве (програмен оператор: Министерство на здравеопазването), Домашно насилие (програмен оператор: МВР), Фонд за НПО. Г-н Тосцеги подчерта, че средствата по тези програми трябва да бъдат използвани за подпомагане на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите.

Деян Колев подчерта, че е необходимо ромските организации да участват активно при определянето на приоритетите в посочените области – в противен случай е реална опасността приоритетите или избраните подходи да се окажат нерелевантни. Затова ромски организации трябва да бъдат включени в работните групи по всяка от петте области, настоя Колев. Той посочи, че към Плана за действие за изпълнение на Националната ромска стратегия се предвижда приложение с програми, подпомагащи изпълнението на документа. Част от тях могат да бъдат финансирани от различни оперативни програми, друга част – от държавния бюджет, но има програми, които трудно биха попаднали в тези два източника. Затова е добре Норвежкият финансов механизъм да финансира именно тези програми, предложи Колев.

При представянето на различните програмни оператори стана ясно, че те имат различна готовност да стартират дейности. Министерство на здравеопазването тепърва започва работа при определянето на приоритети и конкурси. Министерство на правосъдието и МВР дискутират примерни приоритети, но все още не са ги определили. Министерство на образованието вече е решило да насочи усилия към Северозападен регион в сферата на ранното детско развитие. На въпроса на Деян Колев защо това не е консултирано с ромски организации, Директорът на дирекция „Европейски фондове” в МОМН г-жа Милчева посочи, че са проведени разговори с Фондация „Дром” – Видин и с Асоциацията на здравните медиатори.

В заключение бе приета идеята ромски организации да бъдат поканени в експертните групи по петте програми. Програмните оператори се ангажираха да проведат и консултации с неправителствените организации, работещи за интеграция на ромската общност при определянето на основните приоритети за въздействие. По част от приоритетите средствата ще бъдат разпределяни на конкурсен принцип, което ще позволи още по-активното участие на гражданския сектор.