ПРЕДСТОЯЩО:

ЦМЕДТ АМАЛИПЕ ОРГАНИЗИРА Обучение за Подготовка на проекти по обявени програмни оси за образователна интеграция и реинтеграция  на опрчр

 

В периода 09-11.12.2011 г. в Комплекс „Бряста“ в близост до Велико Търново, ще се проведе тридневен обучителен семинар за подготовка на проекти по обявената покана за предложения във връзка с изпълнение на схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”.

 

Началният час на събитието е 14.00 ч.

 

Обучението се организира от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе“  - град Велико Търново съвместно с Институт „Отворено общество“ – град София.

 

Семинарът има за цел да даде насоки за това, как се подготвя проекто-предложение за образователна интеграция и реинтеграция с насоченост към деца от ромското малцинство, адресирани към конкретни проблеми при работа в мултиетническа среда. 

Елементи от графика на семинара  са: представяне на ЕСФ, ОП в България, ОП РЧР, хоризонтални политики, представяне на обявените конкурсни схеми, конкретни указания при разработването на проектите по „Образователна интеграция …” и „Реинтеграция ….”. Практически насоки при  определяне на партньори, подготовка на документи.

 

В обучението ще се включат 62 участника, сред които са представители на училища, обучаващи деца от предимно смесен етнически състав, както и тези  с регистрирани случаи на отпаднали ученици, както и  НПО и общини, които се ангажират с образователната интеграция и реинтеграция на отпаднали от системата на образование ученици в задължителна възраст.

 

Целта на семинара е подпомагане на качественото формулиране на конкретните за всяка институция нужди от подобряване   на училищната среда  с цел трайно задържане на учениците и привличане на вече отпаднали деца  чрез възможността предоставена от Програмата за развитие на човешките ресурси.  

 

За повече информация може да се обръщате към Светлана Бояджиева  и Таня Ванова на

тел. 0884 912 507.