ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОП РЧР

На 09, 10 и 11.12.2011 г. в Комплекс „Бряста“ край Велико Търново  се проведе обучение на тема  „Подготовка на проекти за образователна интеграция  по  ОП РЧР“. Обучението бе организирано по инициатива на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ – гр. Велико Търново и Институт „Отворено общество“ – град София във връзка с обявените програмни схеми за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”  и BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”. 

Семинарът беше открит на 09.12.2011 г. в 14.00 ч.  В него се включиха 56 участници, сред които учители и директори от училища, включително и такива, участващи в тригодишната програма на ЦМЕДТ „Амалипе“ за намаляване степента на отпадналите ромски ученици, представители на  НПО, Регионални координатори на училища, работещи по  споменатата програма. 

Акцент на семинара беше представяне на Структурните фондове, ОП „Развитие на човешките ресурси“  - финансиращи, изпълнителни и контролиращи органи на прогамата, бюджет на двете програмни оси, срокове за кандидатстване, условия за кандидатстване, допустими и недопустими дейности и разходи, предшестващи дейности, обосновка, индикатори. Много важнен момент от обучението беше поставянето на точна дефиниция на отпаднал ученик. Повдигнат беше и въпросът  за  целевите групи по повод на операцията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.  

Глория Костова от „Отдел за закрила на детето“ – град Разград проведе практическо занятие  - работа по групи с участниците за дефиниране на проблеми в училищата, идентифициране на причини и последствия от тяхното нерешаване и търсене на решения, които да залегнат в идеи за бъдещи проекти.  

Водещата обучението  Теодора Крумова – зам. председател на ЦМЕДТ „Амалипе“ се спря подробно на Формуляра за кандидатстване и  разясни отделните дейности, които могат да бъдат заложени в подготвяните предложения за проекти. Тя съдейства на участниците да дефинират категориите на предвидените дейности и разходи . Специално внимание бе отделено на отделните пера в графа бюджет и формулировката и разграничаването на разходите, които попадат в всяко едно тях. 

Гост на семинара бе  и Ваня Григорова от „Отворено общество“ – град София, която представи проект ПЛАТФОРМА и възможностите училища, общини и НПО да получат безплатни консултации при подготовката на проекти, насочени към интеграция на ромите.