Покана за училища да участват в ограмотяване за възрастни по Проект „Нов шанс за успех”

Стартира проект „НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ” на Министерството на Образованието, младежта и науката.

Основната цел на проекта е, чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности, да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им участие на пазара на труда.

Във връзка с изпълнението на една от основните дейности по проектаорганизиране на обучението на възрастни в училищата, КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА УЧИЛИЩА да заявят своя интерес към участие в проекта, като  се регистрират в информационната система на проекта на електронен адрес http://novshans.mon.bg .

Това ще подпомогне медиаторите по проекта да насочват потенциалните обучаеми към най-близкото училище, заявило готовност да организира обучение.

Регистрацията на училищата ще продължи до 15.02.2012 г. включително!

Регистриралите се в информационната система училища ще имат възможност да кандидатстват със сформирани групи за обучение. Срокът за сформирането на групи за обучение е 31. 03. 2012 година.  Групите за обучение ще включват минимум 10 и максимум 15 лица от целевата група по проекта. Критериите за сформиране на групите ще бъдат публикувани на сайта на проекта.