МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕПОРЪЧВА (бр. 4, 2012 В-к „Азбуки“)

 

3659 малчугани забравят за образованието по социални и семейни причини

ВСЯКО УЧИЛИЩЕ СЪС СТРАТЕГИЯ КАК ДА СЕ ПРЕБОРИ С ПРОБЛЕМА

Ето мерките, които училищата следва да предприемат  за превенция на отсъствията от училище и на ранното напускане на системата:

                На първо място, всяко училище трябва да подготви стратегия за превенция и преодоляване на отсъствията от заниманията и на ранното напускане на системата, както и план за действие в зависимост от конкретните условия и трудности.

Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на учениците и непосещаването на училище.

Своевременно информиране на родителите за отсъствията и успеха на учениците.

Поредица тематични срещи с родители по проблемите на отговорността за възпитанието и образованието на децата и общите задължения на родителите.

Посещения на класните ръководители и възпитателите по домовете на учениците, които отсъстват от училище повече от 5 последователни дни без причина.

Включване на учениците в занималня по интереси.

Социализиране на децата и учениците, за които българският език не е майчин, приобщаване към училищния живот и намиране на социални посредници, на които ромите вярват, за да се постигне по-голяма посещаемост в училище.

Картотекиране на ученици в риск с превенция на задържането им в училище, полагане на допълнителни грижи от „приемен учител“.

Индивидуална работа на учители и класни ръководители със застрашените от отпадане ученици.

Провеждане на здравно и гражданско образование в часа на класа, изнасяне на беседи – за стрес, трафик на хора и др.

Активизиране на ученическото самоуправление.

Провеждане на консултации с психолог.

Провеждане на разговори с учениците от педагогическия съветник, психолога и класния ръководител – два пъти седмично.

Провеждане на ежеседмични консултации със семействата или лицата, които се грижат за учениците.

Уведомяване на кметовете на населени места с писма за имената на учениците, прекъснали посещението на училище за повече от 20 последователни учебни дни.