ЦОИДУЕМ обсъди своя план за 2012

Заседание на Управителния съвет на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се проведе на 16 февруари в Министерство на образованието. То бе ръководено от Заместник-министър Милена Дамянова, председател на УС. Участниците разгледаха отчета на Директора на Центъра Лили Ковачева, План за привличане на средства от външни източници, както и План за дейността на ЦОИДУЕМ през 2012 г.

През настоящата година Центърът ще продължи изпълнението на стратегическите цели и приоритети от Стратегията за образователна интеграция на децатта и учениците от етническите малцинства, като ще започне изпълнение и на заложеното в Плана за действие към Националната стратегия за интеграция на ромите. Ще бъдат обявени нови конкурси, чрез които центърът ще финансира проекти на училища, детски градини и общини за равен достъп до качествено образование и за въвеждане на интеркултурно образование. Освен средства от държавния бюджет, ЦОИДУЕМ ще положи усилия за привличане на допълнителни ресурси от Ромски образователен фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Финансов механизъм на ЕИП, Норвежки финансов механизъм и други донори.