След старта на обученията за учебна 2012/2013год.-интересът към СИП,,Фолклор на етносите-Ромски фолклор” нараства значително!!!

     Център ,,Амалипе” от 12 до 14 октомври  организира и проведе  второто по Програма,,СИП Фолклор на етносите - Ромски фолклор”обучение.Базата в местността ,,Лесопарка” се оживи от присъствието на 65 учители от 41 училища от  областите Варна,Добрич,Бургас,Хасково,Пловдив,Стара Загора,Ямбол,Сливен.

     Темите бяха насочени към ръководителите на групи,клубове, СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, които тепърва прохождат при въвеждането на учебното съдържание в новите,пилотни училища.Поканени бяха и учители,носители на добри практики,довели до много добри крайни резултати/намаляване броя на отпадналите от училище деца, привличане на родителите за участие в активния училищен живот ит.н. /,за да  споделят  своя опит.

     Много съдържателен,полезен и емоционален дебат произлезе след показване на ,,открит урок” в двете групи участници. Уроците бяха водени от Мая Захариева,старши учител в ОУ ,,Васил Левски”, с.Караджово, общ.Садово. Поставена в реална ситуация, учителите,в ролята на ученици, направиха всякакви опити да затруднят  госпожата, но с професионализъм, такт, търпение и толерантност Мая се справи перфектно. Възнаградена беше от колегите си с бурни аплодисменти. Благодарим на Мая за прекрасно организирания и проведен по един интересен интерактивен начин урок на тема „Произход и прародина на Ромите в България”.   

     Организацията по време на всички сесии премина на много високо ниво, за което говорят и изводите, отразени в анкетите сред участниците. Образователният екип, отговорен за провеждането и качеството на организация, също остана удовлетворен от екипната дейност по Програма ,,Намаляване на отпадането на ромски деца от училище”, финансирана от Фондация ,,Америка за България”, част от която е и темата за ромската култура и фолклор.

     В обученията се включиха и представители на „Център за развитие на общността” в гр.Долна Баня, които получиха професионални съвети как да бъдат полезни при работата с родители и споделиха своя опит при работа с общността (привличане на младежи, работа с деца и възрастни, огранизиране на беседи, кампании и мероприятия).

          Всички научиха много!Всички дадоха от себе си много!

А в училище педагогическите колективи, директорите, децата и родителите ще могат  да разнообразят и да повишат качеството на учебно-възпитателния процес и чрез новите  интерактивни дискове, изготвени специално към помагалата, за провеждане на СИП,,Фолклор на етносите”- и в двете групи-2-4кл. и 5-7 клас. Както и в други извънкласни дейности.

СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” е въведен в около 250 училища в цялата страна, включените ученици са над 3000. През последните две години Център Амалипе наблюдава развитието на децата, заявили желание за изучаване на „Фолклор на етносите”.  Резултатите са:  намален брой на отпадащи деца от училище, намален е броя на безпричинното отсъствие от училище, повишен, макар и с малко успехът по всички предмети за тези деца. Също така, отчитаме и повишена ангажираност от страна на родители към училищния живот и образованието като ценност за ромската общност, повишена мотивация от страна на учителите за работа в мултикултурна среда и по-добър диалог между училище – ученици – родители – общност.       

     Искрени пожелания за успех, категорична подкрепа за помощ, очаквания за нови срещи…с тези послания Деян Колев, Председател на Център ,,Амалипе” и Теодора Крумова, зам. председател , изпратиха учителите  след завършване на семинара!