„УСПЕШНА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА”

 

 

От началото на учебната 2013/2014 година Център "Амалипе” продължава работата по Програмата за намаляване на отпадането на ромските деца от училище в рамките на проект ,,Всеки ученик може да бъде отличник”, подкрепен от Тръста за социална алтернатива.

Първото за годината обучение се проведе в периода 2-4 февруари във Велико Търново. Семинарът обхвана десетте пилотни училища: гр. Камено, обл. Бургас, с.Черна гора, обл. Стара Загора, гр. Пещера, обл. Пазарджик, гр.Долна Баня, обл.София, гр.Горна Оряховица и Павликени, обл. Велико Търново, с. Търнак, обл.Враца, с. Глава, обл. Плевен, с. Голямо Ново, обл. Търговище и гр. Нови Пазар, обл.Шумен. Участници в обучението бяха 70 учители и 10 директори, представляващи училищните колективи.

Екипите от десетте училища показаха не само желание да подобрят и разнообразят работата си, за да успеят да привлекат всички деца и да повишат мотивацията им за образование, но и заряд от идеи, които биха били полезни и приложими в различни училища- начални, основни, средни.

Основният въпрос - как да направим така,че родителите да станат активна и партньорска страна в учебно-възпитателния процес, предизвика разпалени дискусии, разрешаване на казуси, предложения за прилагане на нестандартни, иновативни методи и похвати за постигане на целта. Темата обедини всички – и от малкото селище, и от по-големия град и спонтанно създаде и междуучилищни екипи.

Участниците получиха разнообразните педагогически материали, подготвени от Център Амалипе за работа в мултикултурна среда - книга за учителя, помагала, както и сборник с добри практики за работа с общността. Макар и във ваканционно време, учителите и директорите работиха с желание и висок професионализъм и очертаха освен ,,трудностите” и начини за преодоляването им.

Заедно с тях, образователният екип на Център "Амалипе” обсъди и планира предстоящите дейности:

  • Обобщаване на резултатите от първия учебен срок;
  • Работата със "застрашените” от отпадане деца;
  • "Зелено училище” за учениците от четвърти и седми клас, за да успеят по-добре да се подготвят за националното външно оценяване;
  • Срещи – обучения на родителските активи и ученическите парламенти;

С интерес и компетентност, особено по прилагане на педагогическите подходи, се включи и Дориана Басамакова- експерт от Тръста за социална алтернатива.

Учители и директори се разделиха с пожелания за успех и съвместна дейност между  пилотните училища и екипна дейност с всички 173 училища.

"Ако имаш желание всичко е възможно!!! Ако искаш да си добре днес, трябва  да си работил здраво вчера!!!” – сподели екипът на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Горна Оряховица.

Нека така да си пожелаем успешно сътрудничество!!!

Благодарим Ви!

 

Проектът има за цел едновременно с дейностите за превенция на отпадането на ромските деца от училище, да насърчи всеки ученик , че той може да бъде отличник- отличник в това, което най- добре умее да прави и носи в себе си- таланта, интерес към учебен предмет, музика, изобразително изкуство, спорт, труд…

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.