Обучителните курсове в северозападен регион продължават
МОН одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе“ за квалификационни курсове за учители и директори
Обучение на педагогическия екип от врачанското село Краводер
"Всеки ученик ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност, УИН 87850014
Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите, УИН 87850013
Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността, УИН 87850012
Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност, УИН 87850011
Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда "Всеки ученик ще бъде отличник", УИН 87850010
Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище, УИН 87850009
Фолклор на етносите – Ромски фолклор, УИН 87850008