Пътуваща изложба "Моята мечта за ромите и България" в с. Лопян

 

Пътуваща изложба "Моята мечта за ромите и България" ще гостува в ОУ "Христо Ботев" с Лопян. Тя продължава своето пътуване след представянето и в 13 ОУ - град София. Откриването и в ОУ "Христо Ботев" с. ЛОПЯН ще бъде на 25 ноември 2011 г.

ОУ "В. Левски", с. Видраре стартира реализирането на проект към ЦОИДУЕМ

 ПРОЕКТ

„СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”

 

Училищната среда е пресечна точка за обединяването на различни култури , на социален опит , богатство на традиции, характерни особености на двата етноса.Това налага специална грижа на тяхното сближаване.

Цели  на проекта:

Интегриране на децата от обособените ромски махали и осигуряване на равни възможности за достъп и качествено образование, опознаване , развитие и популяризиране на ромските обичаи и традиции, чрез обединяване усилията на община Правец с фондация „Съвременност” и ОУ ”В.Левски” с. Видраре.

Задачи на проекта:

1.Създаване на атмосфера на толерантност и уважение между ученици, родители и педагози  чрез изграждане на система от дейности: опознаване на културната идентичност на ромите и ефективна образователна интеграция на учениците от ромското етническо малцинство; приобщаване на родителите към училищния живот и задържане на децата в училище чрез включването им в разнообразни дейности, осигуряващи възможности на всеки ученик да се чувства ангажиран и значим.

 1. Развитие на образователния капацитет на училището чрез обучения на педагози и родители , консултативна дейност с психолог.
 2. Чрез разнообразни дейности , форми и подходи , ще бъде изграден модел на ефективно партньорство между местна власт , НПО и училището за приобщаване на децата  изпаднали в самоизолация към образователния процес.
 3. Насочеността е опознаване , съхранение, споделяне и популяризиране на идентичността на ромската култура.

Какво провокира създаването на този проект?

 1. Образователната интеграция на учениците от обособените ромски махали;
 2. Многодетни семейства, безработни родители, нямащи възможност да осигурят потребностите на децата ;
 3. Липса на детска градина , осигуряваща училищна готовност на децата;
 4. Необходимостта от външна подкрепа за повишаване на знанията и придобиване на нужните умения на родителите за осигуряване на пълноценни грижи и развитие на детето.
 5. Нужда от специализирани образователни услуги, които да гарантират тяхното социално включване
 6. Специализирана методическа подкрепа на учителите за работа в специфична мулти-културна среда;

На мен ми пука. На  нас ни пука.

 

Затова решихме:

Да разработим и осъществим този проект, убедени в необходимостта от сериозни съвместни усилия за изграждане и прилагане на ефективен работещ модел подпомагащ децата и учениците от етническите малцинства.

Приехме да изградим подкрепяща среда за тази общност, изпаднала в изолация.

 

Какви дейности ще реализираме?

 1. Ще изградим „Стая на добрите идеи”  в която ученици, родители, педагози ще могат да се срещат и общуват в непринудени разговори.Ще провеждат своите срещи Родителския клуб и ученическия парламент.Ще се провеждат обучения , тренинги, семинари.
 2. За повишаване капацитета на учителите и придобиване та практически учения за работа в мулти-културна среда ще се проведат тренинги .
 3. Провеждане на тренинг за повишаване информираността и придобиване на практически умения на родителите за установяване на хармонични взаимоотношения между родители и деца.
 4. Индивидуална и групова консултативна дейност с психолог с цел подобряване комуникацията и взаимоотношенията между деца и родители, учители-ученици, между съученици.Веднъж месечно ще има изнесена приемна в селата Манаселска река и Равнище.
 5. Ще се сформира група от ученици, които под ръководството на учител и журналист ще събират и обобщават информация за изработката на вестник. Училищния вестник „Щурче” ще отразява и всички изяви на учениците, обичаи , песни – суров материал, конкурси и ще се издава всеки месец.
 6. Формирането на Клуб „Ромската култура- мост между етносите” ще провокира родителската активност и ще обедини усилията за запазване на културната идентичност. Ще се включват в училищните дейности като подготовка на празници, тържества , съвместни конкурси. Пресичането на култури сближава и обединява, което е и основната цел на проекта.
 7. „Заедно по време на празник”- Училищния живот е щастлив!- Ще се проведат серия прадници , които ще помогнат за взаимното опознаване и зачитане на българските и ромските  празници и традиции. Заедно ще отбележим Васильовден и Банго Васил, Бабинден, Международния ден на ромите и Великден, Гергьовден и Едерлези, в чест на деня на Детето  ще организираме пикник и игри в Етрополския балкан заедно с ученици от Етрополе. Ще вземем участие  в  Националния ромски фестивал „Отворено сърце” В.Търново. Ще финализираме проекта с  празник  „Панаир на добрите идеи” с участие и на ученици от всички училища от община Правец и от Етрополе. Добрите идеи, създадени през годината ще намерят своето място на панаира.
 8. Ще бъде издадена и информационна книжка  за представяне изпълнението на проекта и постигнатите резултати.

Целевата група-

1.Ученици от обособените ромски махали – с.Манаселска река и с.Равнище

2.Ученици от ОУ «Васил Левски» -Видраре

3.Родители

4.Учители

С реализирането на проекта ще се допринесе за изпълнение на част от стратегическите цели на МОМН за всеобхватно , достъпно и качествено образование и обучение.

Нашите общи очаквания са:

►    Придобити практически умения от учителите за работа в мултикултурна среда;

►    Приобщени 10 % от родителите към училището;

►    Приобщени 80% от учениците от целевата група към образователния процес;

►    Ефективно работещ Клуб «Ромската култура – мост между етносите»

►    Изграден модел на работещо партньорство между местна власт и НПО

Устойчивостта на проекта е конкретно измерима, тъй като той е работеща система, осигуряваща връзки между родители, педагози и ученици в процеса на ефективна образователна интеграция. Включването на семейството, чрез придобиване на практически умения  в дейности , насочени към образователната интеграция на децата от етническите малцинства е един от механизмите за превенция на риска от отпадане от училище. Прякото участие на родителите в училищния живот ще повиши активността и отговорността за успешно обучение, ще повиши социалната и гражданска отговорност. Преодоляването на културните бариери в общуването и промяна на общественото мнение в подкрепа на качествено образование е гаранция за успешна образователна интеграция.

Конкурси в ОУ "Васил Левски" село Видраре

Провеждат се конкурси "Моето цвете" и "Моята семейна рецепта"

На 22 март, ден след така очакваната Първа пролет, Основно училище "Васил Левски", село Видраре организира два конкурса. Те с апод надслов "Моето цвете" и "Моята семейна рецепта".

Конкурът "Моето цвете" ще се прове между учениците, които с много любов и сръчност са отгледали своето любимо цвете, изработили да собственоръчно сакцийката към него и са му давали частица от своята любов всеки ден. Инициатива е пряко свързана с училищния еко-клуб, който развива в децата толерантност и любов към всичко живо. Децата се учат да забелязват малките неща, да се оглеждат в красотата на природата и да се грижат за нея, като неразделна част от човешкото битийстване. За  най-грижовните деца ще има и награди.

В конкуса "моята семейна рецепта", учениците ще представят събраните рецепти, които са им завещани от поколения в семейството им. подобни събития са прекрасни, защото са увлекателни както за децата, така и за техните родители. Това е сигурен метод за активното включване на родителите в образователния процес на децата им.

Всички желаещи да присъстват на събитието са поканени!

Мария Балканджиева

Сформиране на родителски клуб в ОУ "Васил Левски", село Видраре

Здравейте колеги!


Със голямо задоволство искам да Ви споделя, че усилията ни да сформираме родителски клуб се увенчаха с успех. На 8 март успяхме да привлечем 40 % от родителите ни. Децата поздравиха майките си със стихове и им подариха сувенир, изработен от тях в учебните часове. Използвахме случая и презентирахме темата за ранните бракове, с надеждата да сме повлияли поне на едно семейство. Някои осъждат тези действия, но има и такива, които държат на традицията.

В същото време сформирахме  родителски клуб изцяло по желание на родителите. В него се включиха 8 родители, като в края на срещата изготвихме протокол. Успяхме да набележим основните цели, дейности и отговорности на новосформирания родителски клуб. Преди да се включим в проект „Превенция на отпадането на ромски деца от училище” рядко можехме да се похвалим с такава родителска активност. 
Благодарна съм на Център „Амалипе” за цените съвети, които получих на миналата работна среща.

 

От: Мая Пенчева - Директор на ОУ "Васил Левски", с.Видраре, обл. София